onsdag 18 mars 2015

Klarar DAB sjöfartens behov av marksänd radio?

Myndighet underkänner digitalradioförslaget
I sitt remissyttrande bedömer Transportstyrelsen att det ur ett sjöfartsperspektiv finns ett oförändrat behov av god täckning för ljudradio till sjöss oavsett om den är analog eller digital. Sjöfartens behov har inte belysts i tillräcklig omfattning av branschsamordnaren. Myndigheten befarar dessutom att förslaget till följd kan påverka säkerheten negativt för vissa delar av sjöfarten.
Myndigheten anser att täckningen även bör definieras i geografiska termer och  anser också att ett marknadstillträde ska vara förenat med villkor som möjliggör att viktig information fortsatt kan distribueras till sjöfarten via marksänd digitalradio.

Till sjöss finns ett flertal användare som har behov av viss information. Transportstyrelsen kan inte se att detta har belysts i utredningen. Viss information är av samhällskaraktär och har en liknande påverkan på sjösäkerheten som trafikmeddelande och väderleksrapporter har för person- och lastbilar. Annan information kan vara av karaktären Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) och där kan sjöfarten ha samma behov som man har på land.

Utredningen saknar även ett resonemang om digitalradions geografiska täckning i ytterskärgårdar och till sjöss utanför kusterna. Med avseende på fritidsbåtslivet är det viktigt att den nya, marksända digitalradion får minst samma täckning som den nuvarande analoga radion. 

Den geografiska räckvidden är betydelsefull ur säkerhetssynpunkt eftersom radions väderrapporter är av stor betydelse för båtfolket och även för den mindre, yrkesmässiga, kustsjöfarten och fisket. Denna förlitar sig i hög grad på de väderleksrapporter som sänds ut via ljudradion. En minskad räckvidd för de digitala ljudradiosändningarna, framför allt för P1, runt Sveriges kust kan därmed ha en negativ påverkan på sjösäkerheten.

Det behövs en analys av vad det föreslagna teknikskiftet kan innebära för täckningen i de nämnda områdena och även för en del stora fjällsjöar framhåller Transportstyrelsen.

Fakta:
Innan man under 90-talet lade ned mellanvågssändningarna så kunde Sveriges Radio höras bra i hela Östersjön liksom i grannländer inklusive de baltiska staterna. När sedan enbart FM-sändningar återstod begränsades räckvidden till sjöss till kustnära trafik. Eftersom DAB-radio sänds på ännu högre frekvenser än FM är det risk att räckvidden begränsas ytterligare.