torsdag 26 mars 2015

DAB-radioförslaget: Försvarets behov bristfälligt belyst

Frekvenskonflikt hotar för försvarets rundradiosystem. Investeringar behövs.
I sitt remissyttrande skriver Försvarets Materialverk att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Försvaret använder ett system benämnt FMB (Försvarsmaktens Broadcast) som betraktas som ett gemensamt system för totalförsvaret och utgör en del av insatsförsvaret för utsändning av lägesbilder och informationstjänster under fred, kris, katastrof och krig. Även Försvarsmakten har inkommit med ett kritiskt yttrande i frågan.

FMB är i första hand avsett för distribution av luftlägesrelaterad information till luftvärnsförband och luftvärnsbestyckade fartyg, i syfte att förbygga vådabekämpning av egna luftfarkoster. Vidare ger systemet underlag för flygvarning av civila och militära enheter samt för att överföra information i direkt beröring till dessa (flygvarning och basalarmering). 

FMB använder det analoga FM/P2-nätet som ett distributionsnät för utsändning av luftlägesinformation och lägesbilder. Systemet använder en underbärvåg till den ordinarie programutsändningen, benämnd DARC. 

FMV noterar att det föreligger en frekvenskonflikt enligt FOI i det övre frekvensbandet 225-240 MHz i den svenska nationella frekvensplaneringen, vilken skiljer sig från den europeiska frekvensplaneringen för DAB. Genom att anpassa den svenska frekvensplaneringen för DAB till den europeiska, skapas en möjlighet att till en DAB-frekvensplanering, som skapar förutsättningar att undvika störningar från militära system inom landet eller i dess närhet. Om inte hänsyns tas till denna frekvenskonflikt kommer störningar med största sannolikhet att ske i samband med flygverksamhet, med eller utan svenskt deltagande. En övergång till DAB bedöms vara funktionsmässigt möjlig, men investeringar kommer att krävas för att anpassa FMB mot de nya förutsättningarna.

FMV vill att
- att det säkerställs att Försvarsmakten tilldelas kanalplats i DAB-nätet med tillräckligutsändningskapacitet för Försvarsmaktens behov.
- att Försvarsmaktens behov av geografisk täckning motsvarar den täckningsbild som dagens analoga FM-radionät ger eller bättre.
- att erforderlig hänsyn tas så att en robust DAB-utsändning säkerställs även vid fred, kris,miljöpåverkan/-katastrof och krig.
- att Försvarsmaktens krav på driftsäkerhet beaktas och tillgodoses.
- att det säkerställs att frekvenskonflikter som föreligger mellan DAB och militära system i frekvensbandet 225-240 MHz omhändertas.
- att berört frekvensband (225-240 MHz) ges en status med militär prioritet, för delad militär och civil användning.

I sitt detaljerade yttrande skriver Försvarsmakten att betänkandet saknar en redovisning av konsekvenser för totalförsvaret i enlighet med krisberedskapsförordningens krav, samt motsvarande redovisning hur att möta dessa. 

Betänkandet berör inte heller den konflikt som föreligger mellan DAB och militära system i frekvensbandet 225-240 MHz inom landet och i dess närhet. Denna konflikt accentueras i takt med Försvarsmaktens ökande internationella åtaganden och samverkan med andra länder, som under senare år reglerats genom ingångna avtal av regeringen. Dessa system är vid samverkan med andra länder beroende av samstämmighet med NATO:s frekvensplaner. 

På sin kravlista har Försvarsmakten bl.a. Erforderlig hänsyn tas till krav på att DAB-mottagning skall kunna fungera även vid kris och katastrof, vilket bl a ställer krav på tillräcklig uteffekt för nätets sändare för att möta avsiktlig och oavsiktlig elektromagnetisk störning.

Läs hela yttranden från
Försvarets Materielverk
Försvarsmakten