måndag 23 mars 2015

FM-bandet inte fullt, kan fortsatt utvecklas

Post- och telestyrelsen underkänner digitalradioförslaget
I sitt remissyttrande skriver PTS att man har i grunden en positiv inställning till marksänd ljudradio, som är ett enkelt och mycket bra sätt att nå många med samma innehåll samtidigt.
Inför ett eventuellt kommande politiskt beslut om en övergång från analog till digital ljudradio är det viktigt att tillämpa en övergripande helhetssyn och att beslutet tar hänsyn till förändrade konsumenttrender och teknikutveckling för att distribution av ljudradio ska vara samhällsekonomiskt effektiv. 

Betänkandet saknar underlag eller analys som påvisar en konsumentdriven efterfrågan av marksänd digital ljudradio. Med hänsyn till den långsiktiga trenden i ljudradiokonsumtion är frågan om det ur ett framtidsperspektiv är meningsfullt att investera i en ny ljudradiodistributionsplattform, skriver PTS

PTS anser att behov av ökad kapacitet och fler radiokanaler som svar mot en väl dokumenterad konsumentefterfrågan, både regionallt och nationellt, som inte tillräckligt belystes i betänkandet, noggrant bör underbyggas med faktaunderlag inför ett eventuellt beslut om en övergång. 

PTS anser att det finns fler möjligheter för utveckling av frekvensbandet 87,5- 108 MHz som ännu inte är använda. Baserat på det och med hänsyn taget till att det inte finns ett alternativ till annan användning av FM-bandet än ljudradio bedömer PTS att en fortsatt utveckling av FM-bandet är möjlig. 

PTS menar att en mera teknikneutral reglering av programföretagens verksamhet som är anpassad till teknikutvecklingen och till ändrade användarbeteenden är viktig. 

Regeringen har tidigare fastslagit att övergången till digital marksänd ljudradio ska vara marknadsdriven. Därför menar PTS att betänkandets förslag att släcka ner de analoga sändningarna och täckningskravet för de digitala kommersiella sändningarna är svårt att motivera. PTS anser att beräkningen av kostnaderna för SR:s och UR:s verksamhet under och efter den digitala övergången bör baseras på uppgifter från en oberoende part och inte bara på ett estimat från Teracom AB. 

PTS ser dessutom att kostnaderna bör redovisas tydligare. Enligt PTS erfarenhet krävs det tydlighet kring vad som menas med att de digitala marksändningarna ska nå 70, 90, 95 respektive 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen. Det finns skillnader i vågutbredningsegenskaperna mellan de två frekvensbanden samt i mottagningsförsämring mellan analog och digital sändning, vilka båda påverkar den faktiska upplevelsen av möjligheten till en mottagning av ljudradio med god kvalitet hos konsumenterna.

PTS bedömer att släckningsvillkoret om att 50 procent av lyssnarna dagligen ska lyssna på radio via en digital plattform medför bland annat en risk att viktigt meddelande för allmänheten (VMA) inte når fram som det är avsett. PTS instämmer i det att närradion i fortsättningen ska ha möjlighet att sända i frekvensbandet 87,5-108 MHz. PTS tycker dock att andra aktörer också bör få möjlighet att sända analog ljudradio eftersom den största delen av frekvensbandet kommer att stå tomt och det skulle leda till en ineffektiv användning av spektrum.