torsdag 19 mars 2015

Tung myndighetskritik mot DAB-radioförslaget

Allvarliga brister i fokus. Underkänd konsekvensutredning
Tre tunga myndigheter Konkurrensverket, Regelrådet och Ekonomistyrningsverket riktar i sina remissvar allvarlig kritik mot branschsamordnarens utredningsförslag om en övergång från FM till DAB.  Kritiken handlar främst om brist på plan för användning av frigjort frekvensutrymme vid släckning av FM, framtida konkurrensförhållanden efter en utbyggnad, effekter på radiolyssnandet, kostnader och EU-rätten. Även Stockholms dramatiska högskola är negativ till förslaget i motsats till Mittuniversitetet i Sundsvall.

Konkurrensverket konstaterar att  spektrum är en knapp resurs och utgår från att FM-nätet inte släcks utan att det finns en plan för hur utrymmet ska användas efter släckningen. KKV erfar att det finns alternativ till ett digitalt sändarnät som skulle erbjuda jämförbara förutsättningar för konkurrens, till exempel radiosändningar via mobilnätet eller en modernisering av FM-nätet. Förutsättningarna för utsändning via alternativa nät bör undersökas, i synnerhet som en övergång till digitalradio förutsätter en utbyggnad av ett helt nytt sändarnät. 

KKV menar vidare bl.a. att det inte framgår tydligt av utredningen i vilken utsträckning de kommersiella företagen ska bidra till finansieringen av utbyggnaden av sändarnät som når 70 procent av befolkningen. Om de kommersiella bolagen ska samarbeta med varandra eller med Sveriges Radio om denna utbyggnad är det angeläget att staten säkerställer att det sker på ett sätt som inte utesluter företag som i framtiden vill etablera sig på den svenska radiomarknaden. Formerna för utbyggnaden bör således övervägas noga för att undanröja etableringshinder för framtida konkurrenter till de bolag som i dag dominerar den svenska radiomarknaden.

Det framgår inte av utredningen om sändningstillståndens krav på samverkan i tekniska frågor förutsätts gälla även tekniska frågor i samband med övergången. KKV anser att det inte utan vidare kan förutsättas att så är fallet. I synnerhet inte om denna samverkan är förknippad med stora ekonomiska kostnader. Samverkan mellan företag medför generellt sett ökad risk för kartellbildning. Eftersom det saknas en fullständig redovisning av kostnaderna för hur det digitala sändarnätet ska byggas ut och hur kostnaderna fördelas mellan olika aktörer är det svårt att fullt ut värdera utredarens förslag anser KKV.

Regelrådets uppgift är att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för företag. Rådet noterar att en alternativ lösning presenterats och vissa konsekvenser av den har utretts. Konsekvensutredningen innehåller dock ett flertal brister främst i att förslagets effekter vad gäller kostnaderna för de berörda företagen inte har utretts tillräckligt. 

Vidare saknar Regelrådet en mer utförlig redovisning av vilka företag som berörs av förslaget samt om några överväganden behöver göras vad gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten. Slutligen hade en mer långtgående analys av förslagets effekter på radiolyssnandet varit önskvärt då antalet radiolyssnare är av stor vikt för företagen. Regelrådet bedömer därför att konsekvensutredningen inte uppfyller de lagstadgade kraven om konsekvensutredning vid regelgivning.

Under förutsättning att förslaget att Sveriges Radios ökade kostnader under övergången lånefinansieras genom Riksgäldskontoret går igenom vill Ekonomistyrningsverket poängtera vikten av att det slutdatum för processen som föreslås i planen också hålls. Ändras slutdatumet riskerar det att leda till ökade kostnader för staten.

Stockholms dramatiska högskola menar att det finns frågetecken inför tidsplanen och i grunden beslutet. Hur ser framtidens lyssnande ut? Troligen kommer det ske via andra kanaler än den klassiska radioapparaten. Ett paradigmskifte är på antågande när det gäller lysnings – och distributionsformer. Att nu låsa upp sig vid ett så kostsamt alternativ som DAB+ känns inte strategiskt klokt. Det vore bättre att avvakta och utreda hur framtidens lyssning kommer att ske och sen fatta ett strategiskt beslut utifrån utrednings resultat, anser högskolan.  

Förslaget får dock stöd av Mittuniversitetet i Sundsvall som bl.a. skriver att det framtida digitala medielandskapet är förstås inte helt möjligt att förutse, men det mesta talar för att radio via marknätet kommer att fortsätta att spela en viktig roll för svenska folket under överskådlig tid. Därför bör också den bästa distributionstekniken användas.

Sista dagen för att inkomma med remissyttranden till kulturdepartementet är måndag 23 mars.

Ladda ner remissyttranden från

Läs även