söndag 26 februari 2012

EU: Håll valet av digitalradiostandard utanför politiken

Kommissionen bekräftar multistandard.
Inget behov av EU-samordning


Europeiska Kommissonen har på uppdrag av vice ordförande och kommissionär Neelie Kroes besvarat en skrivelse från Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe. Organisationerna tog upp de problem som införandet av DAB+, som en gemensam digital standard för digitalradio, skulle medföra för mindre radiostationer (lokalradio, närradio etc).  Som ett bättre alternativ förespråkade CMFE  och AMARC den av Internationella Teleunionen nyligen godkända världsstandarden DRM+ som kan användas på nuvarande FM-bandet.

EU har f.n. ingen gemensam policy ifråga om rundradio utan medlemsstaterna tar själva ansvar för detta enligt subsidaritetsprincipen skriver kommissionen. Den inser dock att olika krav på radiomediet ställs i skilda policyområden inom EU särskilt ifråga om fördelning av frekvenser för radiosändningar.

Genom sina regelmässiga kontakter med olika intressenter inom radioområdet har kommissionen dragit en del slutsatser. För det första verkar det finnas konsensus om att framtidens radiodistribution kommer att ske via flera plattformar inklusive internet. För det andra kommer trådlösa sändningar, som DAB och DRM, att fortfarande vara den enda plattformen för verkligt mobil mottagning. Man noterar att det nu byggs in multistandardanpassade chips och programvara i nya mottagare som kan leda till en massmarknad. Kommissionen skriver dock att politiken måste fortsätta att hålla sig både neutral ifråga om tekniska lösningar och tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till framtida lösningar.

Inget i kommissionens kontakter inom radioområdet har hittills visat på behovet av en av EU genomförd samordning av digitalradio. Medlemsstaterna har inte heller uttryckt några behov av en samordning i kommissionens regi.

CMFE:s ordförande Pieter de Wit kommenterar att det är glädjande att kommissionen bekräftar att framtidens radiodistribution kommer att ske med flera standarder. Det är också viktigt att politiken skall hålla sig teknikneutral och öppen för framtida lösningar. Detta kommer att underlätta för community radio (närradio m.m.) att av nationella regeringar och tillståndsgivande myndigheter att inkludera DRM+ när man digitaliserar radion säger de Wit.

Läs mer på http://cmfe.eu

DRM+ nu en världsstandard för digitalradio

Internationella teleunionen (ITU) har efter tester och utvärderingar som pågått sedan 2009 godkänt DRM+ som en världsstandard för digital radio. I ITU:s rekommendation ifråga om ljudradio i frekvensområdet 30 MHz till 3 GHz finns nu fyra standarder förutom DRM+ även DAB, HD-Radio och ISDB-T. ITU:s beteckningar är Digital System G, A, C resp. F.

System G - DRM+ - ingår i Digital Radio Mondiale-familjen där sedan länge DRM är den ledande standarden för digitalisering av frekvenser under 30 MHz d.v.s. kortvåg, mellanvåg och långvåg.

DRM+ möjliggör bl.a. digitala sändningar på nuvarande FM-bandet och kan ses som ett bättre ekonomiskt och tekniskt alternativ än DAB och DAB+, framför allt för lokala radiostationer.Till skillnad mot DAB+ behöver man inte bygga upp en helt ny infrastruktur för sändningssystem vid en övergång från analoga FM-sändningar. Fördelarna med DRM+ har i en skrivelse till Europakommissionen 2011 förts fram av den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe .

Dokument med aktuella rekommendationer kan hämtas via länkarna nedan.

Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz:     http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1114-7-201112-I!!PDF-E.pdf

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1660-5-201112-I!!PDF-E.pdf

Lokala radiostationer vill behålla FM, nej till DAB

Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC-Europe (den regionala sektionen i World Association of Community Radio Broadcasters) representerar tusentals icke-kommersiella community radio- och tv-stationer runt om i Europa. I Sverige handlar det ca 100 närradiostationer och ca 25 öppna tv-kanaler.

CMFE och AMARC-Europe har  i en gemensam skrivelse till EU- kommissonären Neelie Kroes, begärt en dialog mellan henne och denna tredje mediesektor. Syftet är att community media skall tas med i EU:s digitala agenda för att underlätta en anpassning till digital radio och tv. Syftet är också att tvinga fram en öppen standard för hybridmottagare för radio (mottagare med alla teknikstandarder), stödja och främja ett införande av den europeiska digitala standarden DRM+ samt övervaka medlemsstaternas frekvenspolitik ifråga om FM-bandet.

I skrivelsen pekar man på att den hittills mest stödda digitalradiotekniken i Europa DAB(+),inte är lämpligt för många community och lokala radio stationer. Därför förespråkar CMFE och AMARC-Europe att det analoga FM-bandet behålls, att DRM+ kan införas på FM-bandet och eventuellt också på Band III vid sidan av DAB(+).

På detta vis säkerställs rikedomen, mångfalden och pluralismen i media genom den tredje mediesektorn med sina tusentals community/lokala radio stationer, tiotusentals aktiva EU-medborgare, oftast frivilliga, och miljoner lyssnare skriver organisationerna.

Läs hela skrivelsen till EU här: