måndag 9 mars 2015

DAB eller FM: Länsstyrelse glömde krisberedskapen

Krav på samma yttäckning som FM kan hota föreslagen DAB-satsning
I sitt remissvar på digitalradioförslaget anser Länsstyrelsen i Norrbotten att det är viktigt att uppnå kravet att via den digitala tekniken nå samma som täckningsgrad för Sveriges Radios sändningar som idag på 99,8 procent av bofasta befolkningen. Å andra sidan noterar länsstyrelsen att det inte framgår i betänkandet hur den geografiska yttäckningen blir i övrigt i de delar av landet där det inte finns bofast befolkning. 

I remisssvaret kan noteras att Länsstyrelsen, som har en uttalad uppgift ifråga om krisberedskapsområdet, inte har uppmärksammat att en stor del av den utländska biltrafiken i Norrbotten inte kommer att kunna nås efter en ev. avveckling av FM-nätet. Bl.a. kommer bilar från Finland aldrig vara utrustade med DAB-radio. 

Länsstyrelsen anser att det måste vara ett absolut krav att den geografiska yttäckningen för SR blir densamma med digital teknik som för dagens FM-sändningar även i områden utan bofast befolkning i såväl fjällvärden, skogslandskapet som skärgården. SR är ett mycket viktigt redskap för bland annat de näringar som verkar i dessa områden och detta inte minst ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. 

Det framgår inte heller av betänkandet om en utbyggnad till digital teknik kommer att kräva ytterligare utbyggnad av infrastrukturen i form av master med mera. Enligt länsstyrelsen mening får inte en utbyggnad till digital teknik komma att innebära stora krav på ytterligare behov av master i till exempel känsliga naturområden. 

Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot Nina Wormbs förslag.

Fakta:
Länsstyrelsens krav på yttäckning även i Norrbottens glesbygd och fjällvärld kan innebära att antalet master måste öka väsentligt eftersom DAB+ har en sämre räckvidd än FM. Detta beror på att DAB sänds på ett dubbelt så hög frekvensområde som FM (på 200 MHz mot 100 MHz).

Läs även