onsdag 30 januari 2013

DAB-satsning ifrågasätts av tung remissinstans

Behovet och efterfrågan måste påvisas
Public serviceutredningen har föreslagit att Sveriges Radio får extra medel för att satsa på en DAB-utbyggnad. SR räknar själv med att under de första åren behövs ca 200 Mkr per år för detta. Post- och telestyrelsen anser i sitt remissyttrande att innan beslut om medelstilldelning till SR för marksänd digital ljudradio sker behöver det först påvisas att det finns en efterfrågan och ett behov hos konsumenterna som motiverar digital marksänd ljudradio i bandet 174-240 MHz.

fredag 25 januari 2013

Klartecken för DRM+ i Norge


Myndigheten Medietilsynet har nu gett sändningstillstånd för Radio Metros provsändningar med DRM+. Sändningar sker helt vid sidan av den pågående norska DAB-satsningen april-juni i år  och på FM-bandet 98,4 MHz i Trondheim. Norska Lokalradioförbundets årsstämma håller sin årsstämma I Trondheim I april. 

Radio Metro är en kommersiell radiostation som finns I Oslo och några andra norska städer. Ägs av den sydafrikanska radiokoncernen 21st Venture AS 

Läs även tidigare notis 29 oktober 2012

Kommersiell tv lämnar marksänd digital-tv

RTL Deutschland har till 31 december 2014 beslutat att avveckla sin distribution över det marksända digitala tv-nätet i Tyskland. Det handlar om samtliga RTL:s kanaler (RTL, Vox, Super RTL and RTL II och i Berlin n-tv). Sändningarna i München upphör redan 31 maj i år.

RTL säger att det inte finns möjligheter till långsiktig affärsmässig planering i Tyskland och det inte heller finns garantier att regeringen kommer att behålla detta frekvensutrymme för TV efter 2020. DTT är extremt dyrt "mer än 30 gånger dyrare än satellitdistribution" enligt RTL. Dessutom har man 3-4 gånger kanalutrymme i kabel och satellit. Endast 4,2 % av RTL:s tittare använder idag DTT.

Om Tyskland andra stora kommersiella tv-bolag Pro7Sat1 Group också hoppar av DTT blir detta sannolikt dödsstöten för marksänd digital television i Tyskland. I Sverige når marknätet 98 % av hushållen, men används endast av 29 %.

tisdag 22 januari 2013

Staten får stå för alla DAB-kostnader

Privatradio och närradio kan inte finansiera övergång till digitalradio

Investeringskostnaden i digitalradio är betydande och omöjligt för marknadens aktörer att finansiera under nuvarande förhållanden skriver RAB – Privatradions intresseorganisation – sitt remissyttrande över public servicebetänkandet.  RAB vill att regering och riksdag i den fortsatta diskussionen om finansieringen av digitalradio entydigt slår fast att såväl SR som privatradion ges resursförstärkning i olika former för att genomföra en övergång till digitalradio. En betydande sänkning av koncessionsavgifterna kan villkoras med att de kommersiella aktörerna genomför en övergång till digitalradio.

Närradions Riksorganisation (NRO) är mycket tveksam till en digitalisering av ljudradiosändningar i Sverige. Beror främst på att de olika tekniker som framtagits inte kan utnyttjas av närradion. De kostnader som skulle uppstå vid en eventuell övergång till digitalteknik måste för närradions del bekostas av staten. När det gäller sändningskostnaderna i ett digitalt system menar NRO att staten har ett stort ansvar för närradions fortlevnad. NRO anser att FM-band och digitalradio kan leva parallellt under överskådlig tid tills bättre underlag och användbar teknik tagits fram som kan användas av alla radioformer till vettigt pris och användbarhet.

måndag 21 januari 2013

Inga offentliga medel för DAB-radio

I sitt remissyttrande över public serviceutredningens betänkande har Public servicerådet ägnat ett stort utrymme åt förslaget om att Sveriges Radio skall få extra medel för att satsa på DAB-radio.  

Rådet motsätter sig helt detta och påminner om att FM-radion är en världsstandard. DAB-systemet är globalt sett en marginell företeelse, som dessutom konkurrerar med tre andra ITU-godkända standarder för digitalradio. FM-radion står stark i alla världens 200 länder och ingen nation har trots rykten om motsatsen hittills bestämt en tidpunkt för att avveckla sitt FM-nät. Det finns dessutom över 30.000 digitala radiokanaler tillgängliga på Internet och inget talar om att bandbredden för radio inte kommer att räcka till i framtiden.

Dramatiska Högskolan: FM-radio räcker väl

I sitt remissyttrande delar Stockholms Dramatiska Högskola public serviceutredningens uppfattning att marksänd radio, direkt till lyssnaren och utan mellanhänder, är kärnan i SR:s verksamhet och en central distributionsform under överskådlig tid.

Dock fungerar FM-tekniken tillsvidare väl för att uppnå detta och att en mycket noggrann och oberoende behovs- och marknadsanalys ur ett publikperspektiv måste genomföras. En satsning på en ny infrastruktur med fel sändningsteknik skulle kunna äventyra den etersända radions starka ställning i Sverige menar högskolan. Detta gäller såväl public service, kommersiell radio som närradio. 

DAB kostar ett par hundra miljoner per år

I sitt remissyttrande över public serviceutredningen skriver Sverige Radio att man är beredd att inleda en digitalisering av marknätet 2014 förutsatt att det har fattats ett politiskt beslut och att det finns en lösning för finansiering under uppbyggnadsfasen. 

För att radiolyssnarna verkligen ska skaffa sig nya digitala mottagare måste SR erbjuda ett attraktivt programinnehåll i de digitala radiosändningarna. Digitaliseringen är viktig för moderniseringen av radio och inte minst viktig för kommersiell radio menar SR. Public serviceföretaget årliga kostnad för ny teknik, nytt programinnehåll och parallell distribution både i nuvarande FM-nätet och ett utbyggt digitalt marknät och uppgår till i storleksordningen ett par hundra miljoner kr per år under en övergångsperiod.

I sitt remissyttrande har SR undvikt att använda ordet "DAB" eller "DAB+" och har helt avstått från att, som public serviceutredningen gjort, resonera kring alternativa och mindre kostsamma tekniska lösningar.

fredag 11 januari 2013

Brittisk mellanvåg bli kvar länge till

Mediemyndigheten Ofcom utlyser sändningstillstånd för community radio (icke-kommersiell närradio) på mellanvågsbandet från 2014 vilket innebär att AM får vara kvar minst ytterligare sju år. Därmed bekräftar Ofcom att en analog avstängning ligger långt borta i tiden.

Det finns idag mer än 200 community radio-stationer i Storbritannien. Endast tio av dessa - varav fyra i Storlondon - sänder på mellanvåg, övriga på FM. (RadioToday)

Ofcom har i tidigare utredningar konstaterat att DAB inte är lämplig för digitalisering av lokala radiostationer, som community radio, och kan tänka sig DRM-tekniken som en lösning (DRM30 för mellanvågsbandet och DRM+ för FM-bandet).

fredag 4 januari 2013

Kommersiell DAB-radio förlustaffär

Brittiska Gaydar Radios ägare QSoft Consulting lämnar radiobranschen. Orsaken är att kostnaderna för investeringar i digitalradio har begränsat satsningar på andra affärsområden.  Därmed upphör 7 januari det elva år gamla varumärket Gaydar Radio vars två DAB-tillstånd övertas av den icke-vinstdrivande Gaydio FM i Manchester.

Malcolm Bluemel, ägare till Planet Rock som sänder enbart i DAB,  överväger också försäljning av sin förlustbringande radiostation. (MediaGuardian)

Musikradio via marksänd digital-tv i Norge

RiksTV - Norges motsvarighet till svenska Boxer - ger sina 500.000 abonnenter tillgång till 18 miljoner låtar genom sitt samarbete med den norska musiken säljaren Beat. Tjänsten är tillgänglig för alla som har RiksTV programkort - det är drygt abonnenter. - Vi har genomfört marknadsundersökningar där människor tillfrågas om hur de skulle föredra att höra musiken. Majoriteten säger att de kommer höra det i vardagsrummet. När vi ansluter vår service direkt till din TV och anläggningen människor har hemma är hinder för att använda den mycket låga, säger Nial Wilberg VD Beat.

Tjänsten är reklam-baserad. Tjänsten är lätt att bygga - och dela. Det är också enkelt att importera spellistor från bl.a. Spotify och Beat. Och tjänsten kräver inte att kunden har RiksTV nya mottagare. Tjänsten fungerar om du har en kundrelation. (RadioAssistant.com)