måndag 30 mars 2015

Kulturministern begär time-out för DAB+ i Danmark

En skeptisk radiobransch och DAB-kritik från svenska PTS påverkar.
Sändningstillstånd för det tredje DAB-blocket kommer att fördelas först när en ny reviderad körplan är på plats. Kulturministern har själv begärt en time-out enligt MedieWatch. Danmark har sedan 2002 sänt DAB, men satsar nu på att övergå till den nyare varianten DAB+. Debatten om en omprövning av digitalradiosatsningen har senaste tiden handlat mycket om det är rimligt att släcka FM-nätet 2019, om än alls. 

söndag 29 mars 2015

Tveksamt SVT i remissen: Inga tv-avgiftsmedel till SR för DAB

Skjut upp ev. digital övergång för radio. Först omställning för tv i marknätet  
I sitt remissvar anser Sveriges Television att SR och UR inte bör tilldelas särskilda medel för programverksamhet i DAB. Till skillnad från kostnaden för radiodistribution (som kan lånefinansieras) förutsätter en ökad innehållsproduktion ett långsiktigt åtagande i form av en höjd tv-avgift. Det finns enligt SVT:s mening andra prioriteringar inom public service som är viktigare ur såväl ett publik- som ett samhällsperspektiv, något som inte utretts av utredningen. 

lördag 28 mars 2015

DAB-remiss: För tidigt stängd FM-radio motverkar trafiksäkerheten

Tar 30 år att byta ut fordonsparken. Bilistintressen ignorerades av utredaren
BIL Sweden är kritisk mot att utredningen glömt bort fordonstrafiken. Organisationen har begärt en dialog utredaren dock utan resultat. - Att byta ut fordonsparken tar snarare 30 år än de 15 år som angavs i utredningen. Medellivslängden för en personbil är ca 17 år i Sverige, vilket betyder att drygt hälften av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att vara i bruk år 2030. 

torsdag 26 mars 2015

DAB-radioförslaget: Försvarets behov bristfälligt belyst

Frekvenskonflikt hotar för försvarets rundradiosystem. Investeringar behövs.
I sitt remissyttrande skriver Försvarets Materialverk att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Försvaret använder ett system benämnt FMB (Försvarsmaktens Broadcast) som betraktas som ett gemensamt system för totalförsvaret och utgör en del av insatsförsvaret för utsändning av lägesbilder och informationstjänster under fred, kris, katastrof och krig. Även Försvarsmakten har inkommit med ett kritiskt yttrande i frågan.

DAB-förslaget avvisas av närradion

FM-bandet kan planeras om för att ge utrymme för lokal radio
Närradions Riksorganisation (NRO) menar att utredningen inte tillräckligt belyser för- och nackdelar av teknikskiftet när utvecklingen nu går snabbt inom media. Det finns intressanta alternativ som t.ex. DRM+ inom FM bandet. Räckvidd, beredskapsfrågor och allmänhetens villighet att köpa nya radiomottagare har inte belysts tillräckligt. 

tisdag 24 mars 2015

Musikhistorisk insats av Sveriges Radio på nätet

Premiär för poddad musik på pianorulle
19 mars släppte SR ett paket om tio poddar, där fem pianister spelar två stycken var. Därefter släpps två poddar i veckan under ungefär ett år framåt. Tekniken är förvånansvärt precis, även där det är mycket toner. Ibland spelar pianisterna så det svartnar för öronen, säger Sam Jakobsson, musikläggare på P2 och projektledare för Pianorullarna.

måndag 23 mars 2015

FM-bandet inte fullt, kan fortsatt utvecklas

Post- och telestyrelsen underkänner digitalradioförslaget
I sitt remissyttrande skriver PTS att man har i grunden en positiv inställning till marksänd ljudradio, som är ett enkelt och mycket bra sätt att nå många med samma innehåll samtidigt.
Inför ett eventuellt kommande politiskt beslut om en övergång från analog till digital ljudradio är det viktigt att tillämpa en övergripande helhetssyn och att beslutet tar hänsyn till förändrade konsumenttrender och teknikutveckling för att distribution av ljudradio ska vara samhällsekonomiskt effektiv. 

Betänkandet saknar underlag eller analys som påvisar en konsumentdriven efterfrågan av marksänd digital ljudradio. Med hänsyn till den långsiktiga trenden i ljudradiokonsumtion är frågan om det ur ett framtidsperspektiv är meningsfullt att investera i en ny ljudradiodistributionsplattform, skriver PTS

Radioexpertis avvisar DAB-radioförslaget

Ett objektivt och vittomfattande beslutsunderlag om etersänd digitalradio behövs
Föreningen Digital Radio Sweden (DRS) avvisar i sitt remissyttrande med emfas det framlagda förslaget om en tidsplan för en övergång till DAB-radio. Betänkandet bör rimligen inte på något sätt kunna ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio. Inte heller bör det kunna ligga till grund för valet av DAB - som enda alternativ - till digital plattform.

söndag 22 mars 2015

Inga engergibesparingar med DAB-radio

Kungl. Tekniska Högskolan dömer ut digitalradioförslag
I sin remiss till kulturdepartementet ställer sig KTH frågande till den påstådda samhällsnyttan av en digitalisering av den marksända ljudradion. Att år 2015 föreslå detta utan beaktande dels av utvecklingen av de digitala bredbandsnäten och smartphones, och dels den hastiga förändringen som skett i konsumtionsvanor vad gäller digitala Radio och TV media, är för oss högst förvånande! Några av betänkandets slutsatser är direkt felaktiga, menar KTH.

Statligt tvång och risktagande med digitalradio avvisas

Inga skäl att stänga FM-radion. DAB-radio hot mot public service. 
Branschsamordnarens förslag om en övergång från FM till DAB 2016-2022 döms ut på nästan samtliga punkter av Public servicerådet (PSR). Betänkandet har mycket stora brister i alla delar, såväl i sin verklighetsbeskrivning som i förslagsdelen. Det kan inte på något sätt ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio, skriver PSR i ett mycket omfattande och detaljerat remissyttrande till kulturdepartementet.  

lördag 21 mars 2015

Riksrevisionsrapport om digitalradio i april

Tisdag 14 april publiceras riksrevisor Margareta Åbergs granskningsrapport om statens hantering av omställningen till digitalradio. Syftet med granskningen har varit att undersöka om staten bidrar till omställningen till digitalradio på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt och som tillgodoser medborgarnas behov. 

fredag 20 mars 2015

Digitalradioförslag avfärdas av vetenskapsakademi

FM-sändningar bör fortsätta. DAB+ redan föråldrat. 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avfärdar i sin remiss helt förslaget om en övergång från FM till DAB. IVA:s ståndpunkt är att FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi där kostnaderna, framförallt i konsumentledet, är höga jämfört med den nytta investeringen skulle ge. Andra teknologier bör beaktas för att nå de mål som eftersträvas. Antalet system bundna till FM relaterade till säkerhet högt och innan dessa är ersatta med nya system är det högst motiverat att FM-sändningar fortsätter.

Nätverksanvändarna i DAB-remissen: Behåll FM-radion

Täcknings- och robusthetsaspekter behövs. Ljudkvalitet i DAB+ sämre än Internet.
Swedish Network Users Society (SNUS) avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+. Det som skulle kunna motivera en övergång till DAB+ som ny standard för marksänd radio skulle vara en harmonisering med våra grannländer och övriga Europa. Det finns dock inga goda skäl till att leda denna utveckling, och det finns absolut inga skäl till att vara först med att stänga ner FM-sändningar menar SNUS . 

torsdag 19 mars 2015

Tung myndighetskritik mot DAB-radioförslaget

Allvarliga brister i fokus. Underkänd konsekvensutredning
Tre tunga myndigheter Konkurrensverket, Regelrådet och Ekonomistyrningsverket riktar i sina remissvar allvarlig kritik mot branschsamordnarens utredningsförslag om en övergång från FM till DAB.  Kritiken handlar främst om brist på plan för användning av frigjort frekvensutrymme vid släckning av FM, framtida konkurrensförhållanden efter en utbyggnad, effekter på radiolyssnandet, kostnader och EU-rätten. Även Stockholms dramatiska högskola är negativ till förslaget i motsats till Mittuniversitetet i Sundsvall.

onsdag 18 mars 2015

Klarar DAB sjöfartens behov av marksänd radio?

Myndighet underkänner digitalradioförslaget
I sitt remissyttrande bedömer Transportstyrelsen att det ur ett sjöfartsperspektiv finns ett oförändrat behov av god täckning för ljudradio till sjöss oavsett om den är analog eller digital. Sjöfartens behov har inte belysts i tillräcklig omfattning av branschsamordnaren. Myndigheten befarar dessutom att förslaget till följd kan påverka säkerheten negativt för vissa delar av sjöfarten.
Myndigheten anser att täckningen även bör definieras i geografiska termer och  anser också att ett marknadstillträde ska vara förenat med villkor som möjliggör att viktig information fortsatt kan distribueras till sjöfarten via marksänd digitalradio.

Digitalradioutredare glömde trafik i tunnlar

Staten får sannolikt stå för kostnader för övergång till DAB i tunnlar
I sitt yttrande påpekar Trafikverket att man använder rundradion för att skicka meddelanden om trafikläget – Trafikinformation – samt viktigt meddelande. Dessa är viktiga funktioner för en väl fungerande väg- och järnvägstrafik och för att meddela allmänheten om farliga situationer. Funktionerna finns inte beskrivna i betänkandet, men Trafikverket förutsätter att dessa kommer att vara tillgängliga även i framtida digitala rundradiosystem. 
Kostnader för att uppgradera dessa system kommer sannolikt att betalas av staten vilket borde ingå i beredningens kostnadsberäkning för övergången.

tisdag 17 mars 2015

Norsk lokalradio håller rikskonferens

DAB och FM blir det hetaste ämnet. Kulturministern deltar
2015 är ett speciellt år för norsk lokalradio då många stationers framtid hänger på vad som kommer ut av regeringsförslaget som väntas under april. Det pågår f.n. en omfattande kampanj mot att lokalradio ska tvingas bort från FM, vilket kan leda till att Norge blir första och kanske enda landet utan ett FM-nät.
Norsk Lokalradioforbund, som organiserar såväl kommersiell radio som närradio, håller sin rikskonferens 17-18 april 2015 på Grand Hotel i Oslo. 

söndag 15 mars 2015

Tveksamt eller inget stöd för DAB-förslaget hittills

Krisberedskapen vid övergång från FM engagerar i remiss. Miljöpartikritik.
När en vecka återstår av remisstiden på Digitalradiosamordnares förslag om en övergång från FM till DAB 2016-2022 har kulturdepartementet fått in ett 20-tal svar. Av dessa har åtta avstått från att yttra sig eller har inget att erinra. Bland de som avstår märks Förvaltningsstiftelsen för public service, LO och Konsumentombudsmannen. Förslaget får stöd med vissa förbehåll av fem instanser bl.a. två länsstyrelser samt förbehållslöst stöd av två företag. Förslaget sågas helt av Göteborgs Universitet/JMK och Stiftelsen Internetinfrastruktur. 

Ny lokalradio utvecklas i Sverige

Sex närradiostationer går samman om en länsradio
Måndag 16 mars sänds det första programmet i nystartade länsradion i Örebro. Det är ett förmiddagsprogram som kommer sändas på sex av länets närradiostationer; Kumla/Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Örebro, Lindesberg och Hällefors. Det som är unikt är att sex olika närradiostationer länet kopplas ihop och kör ett tre timmar långt förmiddagsprogram på vardagar.

lördag 14 mars 2015

Internetanvändning växer för äldre medelålders. On-line radio ökar.

Svenskarnas mediedag: Webb-tv och digital radio on-line ökar
Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 visar att användningen av dagstidning, tv och radio online fortsätter öka (samtliga med tre procentenheter). Användningen av vanliga tv- och radioapparater och pappersprodukter är dock fortfarande betydligt högre. Under en dag använder vi Internet 2 tim och 3 min. Radio lyssnar vi på 1 tim 23 min varav 8 minuter on-line. Detta redovisas i Mediebarometern 2014 som ges ut av NORDICOM vid Göteborgs Universitet.

onsdag 11 mars 2015

Storbritannien ännu inte redo för DAB-radio

Pessimistisk minister: Folk är "gifta med sin FM-radio"
Den brittiska ministern för kultur, kommunikation och kreativa industrier Ed Vaizey medger att allmänhetens begränsade efterfrågan på DAB-radio har skadat radiobranschen. Vaizey säger att regeringens planer för en framtid med enbart digital radio har stoppats upp p.g.a. DAB-radions långsamma genombrott på den brittiska marknaden.

måndag 9 mars 2015

Göteborgs Universitet totalsågar DAB-förslaget

Utredningen snäv, möjligen partisk. Medborgarintresset saknas.
På uppdrag av Universitetet har Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) i remissyttrande till kulturdepartementet helt avfärdat förslaget om en övergång för marksänd radio från FM till DAB 2016-2022.  

JMG har betraktat utredningsbetänkandet som ytterligare ett viktigt underlag för att kunna ta ställning till om och när ljudradion ska digitaliseras, men bedömer nu att betänkandet är otillräckligt för att kunna ligga till grund för detta.

DAB eller FM: Länsstyrelse glömde krisberedskapen

Krav på samma yttäckning som FM kan hota föreslagen DAB-satsning
I sitt remissvar på digitalradioförslaget anser Länsstyrelsen i Norrbotten att det är viktigt att uppnå kravet att via den digitala tekniken nå samma som täckningsgrad för Sveriges Radios sändningar som idag på 99,8 procent av bofasta befolkningen. Å andra sidan noterar länsstyrelsen att det inte framgår i betänkandet hur den geografiska yttäckningen blir i övrigt i de delar av landet där det inte finns bofast befolkning. 

I remisssvaret kan noteras att Länsstyrelsen, som har en uttalad uppgift ifråga om krisberedskapsområdet, inte har uppmärksammat att en stor del av den utländska biltrafiken i Norrbotten inte kommer att kunna nås efter en ev. avveckling av FM-nätet. Bl.a. kommer bilar från Finland aldrig vara utrustade med DAB-radio. 

söndag 8 mars 2015

FM-radio i alla smartphones. Krisberedskapskrav i USA

Kongressmän vill att FM-chips aktiveras i alla smartphones
I ett brev begär Bennie Thompson i utskottet för Homeland Security respektive Peter Defazio i utskottet för Transportation and Infrastructure att mediemyndigheten FCC:s ordörande Tom Wheeler gör allt i makt för att samtliga amerikanska konsumenter får tillgång till FM radio via ett chip i sina smartphones. 
Läs mer 

Digitalradio via tv att räkna med i Storbritannien

Lokal public serviceradio nu i marksända tv-nätet
BBC:s lokala radiostationer sänder nu även i det rikstäckande marksända digitala tv-nätet Freeview. - 14.5% av britterna lyssnar på radio minst en gång i veckan på sin tv-mottagare. Av det digitala radiolyssnandet i Storbritannien står radio via tv för 8,4%.   Av det totala lyssnandet står radio via tv-nätet för  för 4,7%  i jämförelse med DAB 25%, on-line 12% och FM 58%.

torsdag 5 mars 2015

Nordiska bilorganisationer vill bromsa övergång från FM

DAB-radio kan kosta danska och norska bilister mer än 20 miljarder kr
Danska riksorganisationen för bilister FDM vill snarast möjligt att man undersöker vad en övergång från FM till digitalradio kan kosta bilisterna. - Den norska organisationen BIL skriver till kulturdepartementet att dess medlemmar ønsker å distansere seg fra elementet av ufrivillighet og tidligere slukking av FM-nettet i lille Norge enn i resten av verden. - I Sverige har BIL Sweden och Motormännen tidigare ifrågasatt föreslagen tidsplan.

onsdag 4 mars 2015

DAB-radio kan bli allvarligt hot mot public service

Fd kulturminister (s) varnar för en felsatsning
I Publicistklubbens debatt om Public service 2 mars tyckte SR:s vd Cilla Benkö bl.a. att det var märkligt att Sverige som IT-nation skulle fortsätta med analog radio när allt annat blir digitalt. F.d. kulturministern Leif Pagrotsky ansåg dock att FM är väldigt bra, såg inga fördelar med att släcka FM och göra 30 miljoner mottagare obrukbara. Han menade att det fanns ett allvarligt hot mot public serviceradion om man förväntar sig att lyssnarna som nu har radio tillgänglig överallt ska köpa nya apparater och detta visar sig vara en felsatsning. Så att radion mister den centrala ställning i livet, som den har haft.