söndag 29 mars 2015

Tveksamt SVT i remissen: Inga tv-avgiftsmedel till SR för DAB

Skjut upp ev. digital övergång för radio. Först omställning för tv i marknätet  
I sitt remissvar anser Sveriges Television att SR och UR inte bör tilldelas särskilda medel för programverksamhet i DAB. Till skillnad från kostnaden för radiodistribution (som kan lånefinansieras) förutsätter en ökad innehållsproduktion ett långsiktigt åtagande i form av en höjd tv-avgift. Det finns enligt SVT:s mening andra prioriteringar inom public service som är viktigare ur såväl ett publik- som ett samhällsperspektiv, något som inte utretts av utredningen. 

En omfördelning av inriktningen som ytterligare förstärker radio bör ställas mot andra behov menar SVT. Redan idag lägger Sverige en betydligt högre andel av public servicekostnader på radio jämfört med andra länder. Detta samtidigt som radiolyssnandet minskar.

Om statsmakten beslutar om en övergång till digitalradio är det rimligt att SR:s del av kostnaderna för parallell distribution finansieras genom lån som bygger på att investeringen i digitalradio återbetalar sig över tid. Annars riskerar kostnaden för parallell distribution gå ut över SR:s alternativt de andra bolagens programverksamhet. SVT anser att detta är en rimligare modell än att höja tv-avgiften för detta ändamål, i synnerhet som en satsning på digitalradio förutsätter att licensavgiftsbetalarna skaffar sig ny mottagarutrustning.

Tidsplanen för DAB bygger på en samlad lansering under 2016. Under 2016 och 2017 pågår samtidigt övergången till ny teknik i marknätet för tv i samband med avvecklingen av tv-sändningarna i 700 MHz-bandet. SVT ser en betydande risk att dessa processer sammanblandas. Det är bättre att processen med att avvecklingen av tv-sändningarna i 700-bandet och det därtill kopplade teknikskiftet för tv-utsändning, som innebär att ett stort antal konsumenter kommer behöva skaffa sig ny teknik för mottagning av tv, bör först slutföras. 

Detta dels för att säkerställa att övergången sker på ett bra sätt, dels för att kunna ta lärdom av de erfarenheter som kommer att göras under processens gång. Regeringen har vad gäller denna reform ännu inte lämnat besked om på vilka villkor den övergången ska ske. Detta gäller i synnerhet frågan om kostnadsökningarna som drabbar public service med anledning av 700-beslutet. Den frågan bör absolut hanteras före ev. nya beslut om public services radiodistribution. Sker en tidsmässig förskjutning av digitalradiobeslutet kan nya möjligheter ha öppnat sig och de olika ingående frågorna behöva prövas på nytt.

SVT ser både fördelar och nackdelar med en digitalisering av radion enligt den föreslagna planen. Fördelar ska dock självklart vägas mot nackdelar som exempelvis kostnader för parallellsändningar under en lång tid och risken för bristande publik acceptans för omställningen. Överlag saknas analys av sambanden mellan radiomarknaden och den större mediemarknaden skriver SVT.