torsdag 26 mars 2015

DAB-förslaget avvisas av närradion

FM-bandet kan planeras om för att ge utrymme för lokal radio
Närradions Riksorganisation (NRO) menar att utredningen inte tillräckligt belyser för- och nackdelar av teknikskiftet när utvecklingen nu går snabbt inom media. Det finns intressanta alternativ som t.ex. DRM+ inom FM bandet. Räckvidd, beredskapsfrågor och allmänhetens villighet att köpa nya radiomottagare har inte belysts tillräckligt. 

NRO är också kritisk till att införandet av ny distributionsteknik för radio i Sverige enbart ska bygga på kommersiella grunder. NRO menar att utredningen fullständigt har glömt bort de demokratiska och lokala mediebehoven – de samhällsbehov som närradion sedan starten 1979 försöker täcka in. NRO anser att infrastruktur bör finansieras och hanteras av staten för att säkra driften. NRO kan tänka sig en mindre delfinansiering av driften men inte av uppförandet. 

NRO anser att betänkandet inte kan användas enbart som underlag för ett beslut om att förändra distributionen av radio i Sverige.

Nätverket Närradion i Sverige (NNIS) avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+. NNIS föreslår att lokal radio skall byggas ut som en motvikt till Sveriges Radio’s, SBS’ och MTG’s dominans. Det är angeläget för det demokratiska statsskicket att fler röster får utrymme på radiobanden än Sveriges Radio, SBS och MTG.

NNIS föreslår att FM-bandet planeras om i enlighet med det som andra remissinstanser, som PTS, föreslår, och att det lediga frekvensutrymmet nyttjas för utbyggnad av lokal radio.

Läs hela yttranden från