måndag 9 mars 2015

Göteborgs Universitet totalsågar DAB-förslaget

Utredningen snäv, möjligen partisk. Medborgarintresset saknas.
På uppdrag av Universitetet har Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) i remissyttrande till kulturdepartementet helt avfärdat förslaget om en övergång för marksänd radio från FM till DAB 2016-2022.  

JMG har betraktat utredningsbetänkandet som ytterligare ett viktigt underlag för att kunna ta ställning till om och när ljudradion ska digitaliseras, men bedömer nu att betänkandet är otillräckligt för att kunna ligga till grund för detta.

För det första saknas det övertygande genomgångar av skälen till varför en digitalisering krävs – motiven är föga utvecklade och präglas av branschintressen där medborgarna kommit på mellanhand – liksom av den snabba marknadsutveckling som för närvarande kännetecknar radion och som kan väntas fortsätta i en allt högre takt.

För det andra saknas det analyser av nackdelar och risker med införandet samtidigt som de formella kriterierna för framgång för den digitala radion – och därmed nedsläckningen av FM-nätet – är oklara. På dessa punkter får man känslan av att synsättet på digitalisering präglas av en teknologisk determinism och därför inte kräver så mycket argumentation.

I övrigt kan det noteras i yttrandet att JMG betraktar utredningen som snäv, möjligen partisk. Den grupp som i stort lämnas utanför är medborgarna. Vilka är egentligen medborgarnas behov av en radioutbyggnad? JMG ser Sveriges Radios roll i detta sammanhang knappast stå för public service utan som ett starkt partsintresse.

Anmärkningsvärt är att det bara redovisas positiva argument och att det helt saknas en motsvarande genomgång av nackdelarna – eller riskerna – med ett sådant omfattande strukturellt ingrepp på mediemarknaden som en digitalisering av den marksända ljudradion skulle innebära, menar JMG.

JMG kritiserar inte enbart innehållet i betänkandet utan även att det råder oklarhet om beslutsläget och därmed om den framlagda utredningens status.Bl.a. finns det inte något formellt beslut om övergång till digitalradio respektive nedsläckning av FM-nätet. Däremot finns det i direktiven till kommittén angivet att utredningsarbetet ska utgå från att FM-nätet släcks ner 2022. Det innebär att kommittén fått den något märkliga uppgiften att göra en planering på grundval av ett beslut som inte är fattat och dessutom tvingas ge argument för det.

Remissunderlaget har utarbetats av fil dr Jonas Ohlsson och seniorprofessor Lennart Weibull.