måndag 23 mars 2015

Radioexpertis avvisar DAB-radioförslaget

Ett objektivt och vittomfattande beslutsunderlag om etersänd digitalradio behövs
Föreningen Digital Radio Sweden (DRS) avvisar i sitt remissyttrande med emfas det framlagda förslaget om en tidsplan för en övergång till DAB-radio. Betänkandet bör rimligen inte på något sätt kunna ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio. Inte heller bör det kunna ligga till grund för valet av DAB - som enda alternativ - till digital plattform.

DRS bedömer att det idag inte finns ett tillräckligt underlag för ett politiskt beslut om etersänd digitalradio i Sverige. Det behövs ett objektivt och vittomfattande faktaunderlag ifråga om teknik, ekonomi och framtida marknad. Detta underlag måste byggas på erfarenheter och fakta från expertis som är oberoende av SR, MTG, SBS Discovery och Teracom. 

Finns det tillräckligt samhällsintresse för att på sikt ersätta det analoga FM-nätet måste man först i grunden utreda och även pröva modernare och effektivare digitala system för marksänd radio än enbart DAB+, exempelvis DRM+ och DVB-T2 Lite, skriver DRS som också  beskriver om spektrum och spektrumeffektivitet i särskild bilaga.

Dessutom måste man överväga vilken betydelse som den mobila bredbandstekniken LTE Broadcast i 4G- och 5G-näten kan få för framtida svensk radio och tv. Kris- och beredskapssäkerheten måste också noga uppmärksammas. DRS ifrågasätter i flera delar det förslag som lagts fram av utredaren samt avsaknaden av helhetssyn, speciellt med avseende på ett längre tidsperspektiv.

Fakta om DRS
Digital Radio Sweden beskriver sig som en neutral, kommersiellt och politiskt obunden, ideell förening. DRS arbetar för att en övergång till digital rundradio i Sverige ska ge ett tydligt mervärde för radiolyssnare och radioföretag. 

DRS vill värna om såväl samhällsekonomin som konsumenternas intressen och verka för att allmänna medel (skatt eller TV-avgift) används effektivt. DRS vill visa att det finns alternativ och komplementär teknologi till DAB+ och genom detta möjliggöra att kompetenta och välgrundade politiska beslut fattas i frågan om övergång från analog till
digital radio.

I DRS styrelse finns bl.a. Lars Liljeryd, uppfinnare av effektivitetshöjande metoder inom ljudkodning och Marianne Treschow, tidigare generaldirektör för PTS numera konsult.