torsdag 15 september 2016

Regeringens hantering av Teracom underkänns av Riksrevisionen

En stor del av koncernen behöver inte ägas av staten. 
Beredskapsskäl talar för statligt ägande av marknäten.
Statligt ägda Teracom AB har ansvar för marknäten för radio och tv, men bedriver också annan verksamhet som betal-tv och telekomtjänster. Enligt Riksrevisionen bör regeringen ta ställning till utformningen av bolagets samhällsuppdrag och därefter se över vilka verksamheter som behöver vara statligt ägda. Det framkommer också att Teracom förlorat 1 miljard kr på sin utlandsexpansion.

Riksrevisionen har i en granskning undersökt Teracom och regeringens styrning av bolaget och bedömer att förändringarna är så omfattande att regeringen aktivt behöver ta ställning till den nya strategin eftersom den nya inriktningen medför ett antal nya risker. De tänkta nya verksamheterna saknar i de flesta fall kopplingar till bolagets samhällsuppdrag.

Till exempel kan driften av marknäten påverkas negativt om den verksamheten marginaliseras inom bolaget. Vidare ökar också risken att Teracom missbrukar de fördelar bolaget har av att vara ett statligt ägt bolag när det ökar sin närvaro på konkurrensutsatta marknader.

Om nuvarande samhällsuppdrag förblir oförändrat är Riksrevisionens bedömning att det endast är driften av marknäten och viss verksamhet som är förknippad med den som behöver ägas av staten. I övrigt finns inga motiv för staten att äga de planerade nya verksamheterna.

Särskilt beredskapsfunktionen hos marknäten, som säkerställer möjligheten att kommunicera under krissituationer, väger enligt Riksrevisionen tungt för att just den verksamheten ska fortsätta att vara i statens ägo. Det är inte självklart att marknäten bör drivas som ett vinstgivande statligtaktiebolag. 

Riksrevisionens granskning omfattar också statens hantering av Teracoms dominerande ställning på marknaderna för marknät för radio och tv. I praktiken kan inga andra företag leverera tjänster som lever upp till sändningstillståndens krav om att SR och SVT ska nå i stort sett hela befolkningen med sina marknätssändningar.

Sedan 2008 har Teracom haft ambitionen att etablera sig utomlands bl.a. i Finland, Irland och Central- och Östeuropa. Man finns dock endast i Danmark idag. I sin rapport beskriver Riksrevisionen att den planerade och genomförda internationella expansionen var del av en tydligt formulerad strategi hos ledningen vilken också hade förankrats hos ägaren. Bolaget lyckades inte förverkliga strategin.

Dels nådde Teracom inte den omfattning på omsättning och internationell närvaro som ledningen satt upp för perioden 2010–2015. Dels realiserades bara en liten del av de synergier som låg till grund för strategin. Totalt sett har utlandssatsningen istället inneburit förluster på över 1 miljard kronor, där särskilt Boxer i Danmark har bidragit till förlusten; den enda investering som bidragit positivt är köpet av marknäten i Danmark.

Läs debattartikel i Dagens Industri

Ladda ner hela granskningsrapporten