måndag 26 september 2016

Dansk lokalradio får ytterligare 77 FM-frekvenser 2018

Att DAB skulle ersätta FM syns ännu inte vid horisonten.
Samtliga sändningstillstånd för lokalradio i Danmark löper ut vid utgången av 2017. Därför bjuder Radio- och tv-nämnden i början av nästa år ut sändningstillstånden. Inför nya fördelningen av frekvenser för lokalradio har Energistyrelsen tagit fram 103 vakanta frekvenser på FM-bandet. Av dessa är 77 helt nya frekvenser medan 26 är "gamla" frekvenser. 

Man har fått fram det ökade antalet frekvenser genom att nyttja FM-bandet effektivare vilket kan leda till att vissa frekvenser kan få minskat täckning. Dock ökar den samlade räckvidden för lokalradio. Minst 33 av de 77 frekvenserna måste koordineras med grannländerna.  De nationella FM-näten berörs inte.

Det finns idag 558 FM-frekvenser som är avsatta för lokalradio i Danmark. Med den nya tillståndsomgången kommer således 635 frekvenser att bjudas ut. Denna gång blir det inte som tidigare ett samlat anbudsförfarande för både kommersiell och icke-kommersiell lokalradio (närradio) utan det blir två skilda processer.  Mediemyndigheten har utarbetat underlag för en remiss inför en høring 27 oktober 2016. 

F.n. tar Radio- och tv-nämnden också in anbud på regionala sändningstillstånd i DAB-block 3. Det handlar här om 12 regioner med upp till 16 tillstånd vardera. Redan 2015 bjöds dessa tillstånd ut, men intresse saknades. Detta kan främst bero på att man då ställde krav på en anbudsgaranti om 250.000 kr. Man gör nu ett nytt försök och slopar helt krav på garanti. 

Danmark har idag inga planer på att stänga FM-bandet. Idag är DAB-lyssningen endast 16 procent. Dock har politikerna beslutat att ta ställning till frågan inklusive en starttid för FM-avveckling den dag den digitala lyssningen (inklusive Internet) når 50 procent i Danmark. Detta krav gäller explicit även bilradiolyssningen. 

Dokument från Slots- och kulturstyrelsen

Läs även