måndag 13 april 2015

FRA om DAB-förslag: Negativa konsekvenser för totalförsvaret

Även Försvarets Radioanstalt motsätter sig föreslagen digitalradioövergång
I den konsekvensanalys som presenteras av utredaren saknas en analys av hur totalförsvaret påverkas verksamhetsmässigt och ekonomiskt. FRA är av uppfattningen att förslaget om övergång till digitalljudradio i dess nuvarande form får långtgående negativa konsekvenser for totalförsvaret i Sverige. 

FRA anser därför att utredningen måste kompletteras med en analys av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser for totalförsvaret. Åtgärder med anledning av konsekvensanalysen måste vidtas innan en övergång till digitalljudradio genomförs.

FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 700 anställda. FRA är
en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning.

Även Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) har haft starka invändningar mot
digitalradioförslaget.
Läs även