fredag 3 april 2015

Kraftfullt motstånd i remissen om DAB-radioförslaget

Förödande kritik från tunga myndigheter, högskolor och experter. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remisser - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt. 

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Lista över alla hittills kända yttranden redovisas nedan.

För att få en rättvisande bild av remissopinionen går det inte att "räkna röster" utan man måste gå efter vem som säger vad. Vid närmare granskning kan man  konstatera att inom sakkunskapen teknik i synnerhet media, radio och kommunikation är en förkrossande majoritet negativa.  De mest positiva är förstås de som har egenintressen som Teracom, SR och de två kommersiella radiobolagen liksom mindre företag som försörjer sig på DAB-tekniken. 

De som i övrigt är positiva synes ha förlitat sig på de fakta och slutsatser som presenteras i betänkandet exempelvis påståenden som att "FM-bandet är fullt", att mobilnätet inte klarar av radio och att det hela inte ska kosta staten något.

Här är en översikt över hittills kända remissvar sorterat.  
Samtliga remissvar kan läsas på Regeringskansliet webbplats.

Negativa
Göteborgs universitet/JMG
Stockholms Dramatiska Högskola
Kgl Tekniska Högskolan (KTH)
Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
Post- och telestyrelsen (PTS)
Försvarets Materielverk (FMV)
Försvarsmakten
Försvarets Radioanstalt (FRA)
Regelrådet
Trafikverket
Transportstyrelsen
Konkurrensverket

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE)
Swedish Network Users Society (SNUS)
Digital Radio Sweden (DRS)
Public servicerådet (PSR)
Ericsson AB
Sveriges DX-Förbund (SDXF)
Nätverket Närradio i Sverige (NNIS)
Närradions Riksorganisation (NRO)
Ljudtekniska Sällskapet
Privatpersoner bl.a. Åke Rangborg (fd SR-journalist)

Positiva – inte enigt beslut (reservation av miljöpartiet)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Positiva, men med tydliga förbehåll
Bil Sweden
Sveriges Television
Sveriges Utbildningsradion

Positiva med vissa förbehåll
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Seniorerna - Sveriges Pensionärsförbund
Motormännen
Sveriges Kommunikationbyråer

Förbehållslöst positiva
Mittuniversitetet (bl.a.med Lars Nord tidigare PS-utredning)
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Svenska Journalistförbundet
Tidningsutgivarna (TU)
Ifpi Sverige
SAMI
Myndigheten för radio och tv
Hela Sverige ska leva
Radioproduktionsbolagen, RPB

Positiva DAB-intressenter 
Teracom AB
NRJ (RBS Broadcasting) (i nätverk med SBS Discovery)
SBS Discovery Radio
MTG
Sveriges Radio AB

Factum Electronics
Paneda AB
ElektronikBranschen
Mediamobile Nordic Ltd

Neutrala med synpunkter/Inget att erinra
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svea Hovrätt
Kammarrätten i Göteborg
Kommerskollegium
Riksgäldskontoret
Stockholms tingsrätt
Domstolsverket

Sveriges advokatsamfund
SOS Alarm AB
Synskadades Riksförbund
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Folkbildningsförbundet

Avstår från att yttra sig
Konsumentverket
Statskontoret
Naturvårdsverket
Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Sametinget
Linnéuniversitetet
Umeå Universitet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen (återkommer 14 april)
Tillväxtverket

Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Handikappförbunden
Företagarna

Noterbara uteblivna yttranden
TCO
Svenskt Näringsliv
Radioakademin
Stockholms Universitet