tisdag 14 april 2015

Riksrevisionen dömer ut övergång till DAB-radio

Granskningsrapport pekar på betydande risker. Rimligt att behålla FM-radion.
Den planerade övergången till digitalradio innebär ­betydande risker och är troligtvis inte samhällsekonomiskt lönsam. Det bästa är att ­behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio, skriver riksrevisor Margareta Åberg på DN Debatt idag. Med tanke på den kraftfulla kritiken mot DAB-utredningen i den nyligen avslutade remissomgången är det nu sannolikt att Riksrevisionens rapport innebär slutet på 20 års försök att införa DAB-radio i Sverige.

Riksrevisionen har granskat om staten har bidragit till en effektiv övergång till marksänd digitalradio utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och ett lyssnarperspektiv. Granskningen, som ska ge riksdagen ett underlag som belyser konsekvenser av och alternativ till att släcka FM-näten visar att det finns betydande risker med den planerade övergången. Det är tveksamt om digital marksänd radio svarar mot både dagens och framtidens krav på radion.

Sammanfattningsvis skriver riksrevisorn att
1.Regeringens förberedelse av övergången har brister. Trots flera utredningar har regeringen inte förberett övergången till digitalradio tillräckligt allsidigt och grundligt. Regeringen har heller inte analyserat övergången till marksänd digitalradio ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv. Radiobranschens aktörer, som själva har starka intressen i att bevara marksänd radio, har i hög utsträckning fått definiera problembilden och utreda en möjlig övergång.

2. Ett tydligt lyssnarperspektiv saknas i analyserna. En risk med övergången till DAB+-radio är att regeringen inför en ny standard för radiolyssnande som varken är efterfrågad eller behövd av lyssnarna. Att byta ut alla FM-mottagare mot DAB+-mottagare kan komma att kosta en hel del för hushållen. Att byta ut alla radioapparater i bilparken kommer också att bli en stor och kostsam utmaning. 3,6 miljoner fordon kan komma att sakna DAB+-mottagare 2022 när FM-nätet släcks. 3. 

3. Regeringens tekniska bedömningar har svagheter. Det finns en risk att de tekniska bedömningar som ligger till grund för planen om att släcka FM-nätet och gå över till marksänd digitalradio har överskattat den yttäckning DAB+ ger. Riksrevisionen anser att det, främst av beredskapsskäl, är viktigt att ha ett radionät som inte är beroende av internet eller mobilnäten. FM-nätet uppfyller de beredskapskrav som ställs – det är robust och når i princip alla invånare.

4. En övergång är troligen inte samhällsekonomiskt lönsam. Trots att regeringen har understrukit behovet av en resurseffektiv digitalisering av radion, finns det ingen samhällsekonomisk analys av övergången. Riksrevisionens samhällsekonomiska skattning tyder på att övergången till DAB+-radio medför stora samhällsekonomiska risker. Det är tveksamt om investeringen kan bli lönsam ens efter 50 år. 

Att överge FM-bandet och övergå till DAB+ innebär att regeringen lämnar ett frekvensutrymme som inte har någon alternativ användning och intecknar frekvensresurser som kan ha ett högt alternativt värde i framtiden. 

Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande risker med den planerade övergången. Det är tveksamt om digital marksänd radio svarar mot både dagens och framtidens krav på radion. Enligt Riksrevisionen framstår det därför som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio skriver riksrevisor Margareta Åberg.

Läs hela artikeln på DN Debatt:

Summary in English

Läs även