fredag 9 januari 2015

Norsk DAB-radio en felsatsning. Håller inte för krisberedskap

Utan FM-nät kan Norge att bli isolerat i radiovärlden - sittande med Svarte Petter - varnar svensk organisation i utredningsremiss
Norska Medietilsynet har föreslagit i delrapport att ingen public serviceradio eller kommersiell lokalradio ska efter 2019 kunna fortsätta sända på FM i koncessionsområden i större städer utan endast kunna sända DAB+. 

Public servicerådet i Sverige har nu yttrat sig om kulturdepartementets remiss Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. PSR konstaterar att det framstår som att Norge avser att bli det första land i världen som vill ta beslut att avskaffa FM-radion helt och satsa allt på DAB+. PSR framför invändningar mot ett förhastat vägval och menar att DAB-tekniken inte är hållbar. 
Norge riskerar att i framtiden blir ”sittande med Svarte Petter” som det enda land eller ett av de få länder i Nordeuropa utan ett FM-nät, till stort men för radiomediets framtida hållbarhet liksom för kris- och beredskapssäkerheten i Norge.

PSR noterar bl.a. att det beräknas finnas 6 miljarder FM-mottagare i världen medan antalet DAB-mottagare är cirka 30 miljoner (varav två tredjedelar i Storbritannien). Det finns inga s.k. hårda fakta som pekar på att DAB+ i framtiden kommer att finnas i flertalet länder i Europa inte heller att världsstandarden FM kommer att upphöra i något land. Internationella initiativ hos ITU eller EU för att ”digitalisera radion” förekommer inte.

PSR menar att Stortinget inför sitt DAB-beslut 2011 har presenterats felaktiga uppgifter om det verkliga intresset i Europa för DAB-radio och att FM var på väg att avvecklas.

PSR befarar att mindre kommersiella stationer liksom icke-kommersiell närradio inte överlever om staten tvingar dem att överge FM-radion.  Även om kommersiell och icke-kommersiell lokal radio skulle fortsätta sända på FM kommer en nedläggning av NRK:s FM-sändningar få negativa effekter eftersom man då skapar två ”skilda världar” för etersänd radio i Norge. Detta kan då påskynda utvecklingen av att lyssnarna övergår till on-line radio.

PSR lytfter också fram problemet för utländska besökare i Norge. Såväl turister som yrkesmässig trafik kan inte förväntas att vara utrustade med DAB-radio. Beredskapsskäl talar för att vi har måste ha kvar ett robust FM-nät som kan distribuera public service-kanalerna, inte minst trafikinformation även via lokalradio. Detta blir då särskilt påtagligt för dessa besökare om det exempelvis inträffar en kris eller katastrofsituation i Oslo eller annan större stad utan FM-radio.

Kapaciteten för radio och tv på Internet ökar hela tiden, nu tack vare 4G/LTE och om ett par år blir 5G i bruk i Europa. Utredningsförslaget synes ha påverkats av helt felaktiga uppgifter från DAB-intressen om att "nätet inte räcker till" för radio. År 2020 kommer så gott som alla nya bilar att ha dessa eller något annat system som naturligtvis ger möjlighet att lyssna på digital radio via mobilt internet.

PSR påminner också sårbarheten med DAB-systemets multiplexer som kan slås ut av radiosignaler från utlandet som ibland inträffar vid s.k. troposfärisk spridning i atmosfären. Det finns således risk att en utländsk sändare exempelvis kan slå ut samtliga NRK:s radiokanaler i ett område som exempelvis Stor-Oslo.

PSR påminner om att framtiden för DAB-radio i Norges grannländer är osäker. I Sverige har inget politiskt beslut tagits och DAB-förslaget har överlag hittills fått ett negativt bemötande I den allmänna opinionen, i media och av expertisen. En snabb övergång till DAB+ i Norge kommer sannolikt inte att få någon draghjälp av utvecklingen I Sverige. Tvärtom bör man i Norge bättre uppmärksamma varningssignalerna från Sverige liksom Danmark och Finland.

Ett framtida systemskifte för radiomediet måste genomföras ett demokratiskt och på marknadsmässiga villkor utan offentlig finansiering via skatter och licensavgifter. Utan trovärdighet riskerar man att mista medborgarnas förtroende. 

Ett skifte kan därför inte ske genom att ta bort möjligheten för konsumenten att välja att kunna behålla FM-radion. Istället måste DAB+ accepteras på egna meriter liksom att radiostationerna och dess lyssnare själva får avgöra vad som är bäst för dem.