måndag 16 augusti 2021

Staten bör ta ansvaret för all marksänd radio i Sverige

Moderaterna vill att skattebetalarna räddar kommersiell radio.  

Om en högerkoalition tar över regeringsansvaret nästa höst är det sannolikt att moderaterna får igenom reformförslagen i sitt mediepolitiska program. Public service liksom en avveckling av statens ägande i TV4 debatteras nu flitigt. Mindre uppmärksamhet får förslagen om kommersiell radio som bl.a. innebär att staten bör ta över kostnaden för infrastrukturen för all marksänd radio över hela landet.  I bakgrunden ligger de höga kostnader som de två kommersiella radiobolagen har för sin marksända distribution på såväl FM som DAB samtidigt som man har en mindre och fortsatt minskande andel av radiolyssningen i Sverige.

I förslaget framhålls att framtidens kommersiella radio och TV behöver förutsebara och långsiktiga spelregler och en teknikneutral lagstiftning. Ett ökat statligt ansvar och en lägre ribba för få ett tillstånd skulle medföra att den kommersiella radion får ett större andrum att utveckla nya former och affärsmodeller, utan att överge delar av landet.


Den privata radiobranschen har blivit alltmer finansiellt pressad, till följd av den samlade effekten av höga avgifter för sändningstillstånd och kostnader för sändningsinfrastruktur, krympande annonsmarknader och tillkomsten av Spotify och andra strömmade tjänster för tal och musik. Idag är existensen av radio förutom SR i hela landet hotad, eftersom stationerna inte klarar att i längden finansiera sin sändningsinfrastruktur utanför de stora befolkningsområdena. 


Moderaterna menar också att en rikstäckande infrastruktur för radio bör vara ett nationellt och statligt ansvar, oavsett om den nyttjas av SR eller kommersiella aktörer. Radiobranschen bör ges så tydliga och långsiktiga villkor som möjligt. Det finns dessutom anledning att se över de krav som uppställs för att få ett tillstånd att sända kommersiell radio. Idag ges exempelvis endast programföretag som har finansiella och tekniska muskler att sända under hela tillståndsperioden – dvs. 8 år – tillstånd. Vidare uppställs relativt omfattande krav på hur stor del av befolkningen som ska nås. 


Slutsatserna ifråga om kommersiell radio är således att 

  • Staten bör ta över kostnaden för infrastrukturen för marksänd radio över hela landet. 
  • Kraven för att sända kommersiell radio bör ses över inför nästa tillståndsperiod. 
  • Tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio bör synkroniseras. 

Analys


Kommersiell radio i Sverige bedrivs i huvudsak av tyska Bauer Media och svenska NENT. som marksänder nationellt analogt FM samt även digitalt DAB+.  Radiobolagen har tillsammans en daglig räckvidd på ca 30% (att jämföras med SR 50%). Bauers huvudkanal Mix Megapol och NENTs Rix har vardera en daglig räckvidd om 10% (att jämföras med SR P4 40%). 


Bauer Media är en privatägd mediekoncern med radioverksamhet i främst Storbritannien, Tyskland och i Norden. NENT (tidigare MTG) är ett börsnoterat bolag som i första hand bedriver tv-verksamhet (Viasat etc). NENT har radioverksamhet även i Norge. Koncernens resultat på radioområdet offentliggörs inte.


Radiolyssnandet överlag har sjunkit de senaste åren  - cirka 10 % under tio år - dock i en högre grad för kommersiell radio än för public service. En snabbt ökande andel av radiolyssningen sker nu dessutom på Internet främst via smartphones och uppkopplade bilar. 


Lyssnade via DAB-radio är fortfarande marginellt trots att systemet lanserades i Sverige redan för 25 år sedan. Några lyssnarsiffror för DAB-plattformen har inte redovisats. Moderaterna undviker dock nämna något om att bolagens felbedömning med detta idag utdaterade sändningssystem blivit en ekonomisk belastning för radiobolagen. 


Om staten skulle stå för distributionskostnaderna för marksända FM- och DAB-nät för såväl public service som kommersiell radio - samt ev. också närradio - kan lönsamheten öka betydligt för de två bolagen. Frågan är då om detta gynnar programverksamheten, som idag består av nästan enbart musik och reklam. Eller om detta enbart glädjer aktieägarna.


Läs mer
Sverige behöver en ny mediepolitik

Läs även

Mediekoncerner utan publicistisk verksamhet söker mediestöd

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom

FM-bandet förnyas i Sverige. Kommersiell radio får 170 fler frekvenser.

Katastrofala lyssnartal för nationell radio i Norge


The Final Countdown - Framtiden för DAB-radio snart slut