tisdag 23 oktober 2018

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom

Förslagen tillståndsperiod för public service alltför lång.
DAB ifrågasätts i remissvar.
Med tanke på den tekniska utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster framstår public serviceutredningen förslag om kommande tillståndsperiod om åtta eller tio år som lång. Det gäller inte minst kravet om att public service-bolagen måste sända sitt innehåll via marknätet. Post- och telestyrelsen saknar i utredningen en diskussion om att internetdistribution kan ske såväl via tråd som trådlöst och vill att i god tid, innan den tillståndsperiod som följer efter nästa, tillsätts en utredning om distributionsfrågan. - PTS ifrågasätter fortsatta DAB-sändningar och Teracom AB välkomnar den fortsatta satsningen på FM-näten.


Ett beslut från regeringen angående marksänd digitalradio (system DAB) vore önskvärt. Parallella sändningar av ljudradio i 87,5-108 MHz och i 174-240 MHz innebär ett ineffektivt utnyttjande av spektrum och dubbla kostnader för distribution. Att överlåta frågan till om SR ansöker om sändningstillstånd eller inte har som konsekvens att delar av frekvensutrymmet 174-240 MHz blockeras, även om bolaget inte ansöker om tillstånd.

PTS framförde i sitt remissvar på den förra public service-kommitténs betänkande att myndigheten stödjer en utveckling av den analoga ljudradion i 87,5-108 MHz genom att fortsätta modifiera planeringsparametrarna för att öka utrymmet för programföretagen och därmed få en effektivare användning av radiospektrum. PTS pekade då på att FM-nätet i större och större omfattning kommer att kunna kompletteras genom att möta en del av efterfrågan genom ljudradio via internet.

PTS har på regeringens uppdrag tagit fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio (FM). Frekvensplaneringen avsåg att främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio. Detta resulterade i att man kunde utlysa tre nationella FM-tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 områden gällande från 1 augusti 2018.

Med tanke på det svaga intresse som, enligt betänkandet, visas från SR:s sida för fortsatta digitalradiosändningar i marknätet och att de kommersiella aktörerna nu köpt tillstånd i FM-näten som möjliggör nationella sändningar samt att dessa aktörer hittills inte tagit sina digitala sändningstillstånd i bruk kan det ifrågasättas om det finns ett intresse från marknaden att investera i digitalradio i marknätet. Det finns dock intresse från Försvarsmakten att använda frekvensutrymmet 230-240 MHz skriver PTS.

Det som påverkar Teracom och förutsättningarna för bolagets verksamhet är främst hur täckningskravet ska se ut samt hur många programtjänster som ska sändas i marknätet. Här innebär utredningens förslag att regleringen blir densamma som den ser ut idag. D.v.s, 99,8 procents befolkningstäckning och fyra programtjänster i standardupplösning (varav två i HD). Teracom anser det är ett väl avvägt förslag som ger marknätet för tv bra förutsättningar att fortsätta utvecklas och vara en relevant distributionsteknik.

Utredningen pekar också på de markbundna tv-och radionätens betydelse för säkerhet och krisberedskap. För att upprätthålla befolkningens möjlighet att ta emot Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i händelse av kriser är det nationella FM-näten mycket viktiga.

Även om nya tekniker för mobilt bredband och därmed tillgång till internet-radio växer fram så är FM-radio fortsatt stark, och det gäller särskilt kopplat till den ökade medvetenheten hos befolkningen om krisberedskap. Under 2018 har flera större kampanjer genomförts av olika aktörer för att lyfta FM-radio som informationskanal vid kriser, och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i sin broschyr ”Om kriget kommer” pekat på vikten av att ha batteridrivna radioapparater i hushållets ”krislåda”.

Utredningen ser också till Sveriges Radios utsändningar och föreslår att de ska sända analog ljudradio (FM) i samma utsträckning som idag. Väl avvägda förslag ger bra förutsättningar för företag att fortsätta investera i FM-nätet så att det kan fortsätta fungera med robusta och säkra sändningar under lång tid framåt, menar Teracom.

Med särskilt beaktande av beredskapsmotiven för radio har Public servicerådet i sitt yttrande motsatt sig hur täckningskravet definieras och föreslår att målsättningen för SR ska vara att ha fullständig ”geografisk täckning” istället för ”befolkningstäckning”. Man ska således nå hela befolkningen var den än befinner sig inom landets yttre gränser. 

PSR varnade för att DAB för rundradio innebär minskad geografisk räckvidd per sändare och ökad sårbarhet. Detta visar redan erfarenheterna från Norge. PSR rekommenderar att vid den framtida avvecklingen av marknätet för television bör infrastrukturen för SR behållas ifråga om FM-radio.

Läs hela texten i remissyttrandena:

Post- och telestyrelsen
Teracom AB
Public servicerådet