tisdag 14 november 2023

Demokratin är stark där public service är starkast

EBU finner sambanden i djupgående undersökning


Fria och oberoende medier är en viktig del av infrastrukturen för en sund demokrati. De informerar allmänheten, håller makthavare ansvariga, skapar en plattform för debatt och berättar historier som bidrar till en gemensam kultur. 

Som en stabil och pålitlig informationskälla spelar public service-medierna (PSM) en nyckelroll i det landskapet skriver European Broadcasting Union (EBU) i sin rapport Democracy and Public Service Media (Oktober 2023).


Demokratin står dock inför många utmaningar, både i världen och i Europa. Mediefrihet och organisationer i det civila samhället attackeras, även i mogna demokratier. Medborgarna uttrycker ett ökande missnöje med den etablerade ordningen. Desinformation och hyperinformation, förstärkt av ny teknik, gör det svårt för dem att hålla sig engagerade i aktuella frågor och komma fram till en välgrundad åsikt. I vilken utsträckning kan vi konstatera att public service-medier har en positiv inverkan på demokratiernas hälsa?


I rapporten har man använt resultaten av statistiska korrelationer för att etablera kopplingar mellan indikatorer som objektivt mäter olika delar av demokratisk hälsa och indikatorer som mäter styrkan hos PSM-organisationer. Utifrån tidigare mätningar 2021 redovisar rapporten hur utmaningarna för demokratin har utvecklats och breddar omfattningen av indikatorer.


Här är några av de viktigaste slutsatserna i undersökningen:


Starka public servicemedier förknippas med en sund demokrati.

- Välfinansierade PSM är förknippade med bättre övergripande demokratiresultat.

- Starka demokratiindikatorer är förknippade med att PSM presterar över flera kontaktpunkter.


PSM säkerställer att demokratiska institutioner fungerar väl för alla.

- Välfinansierad PSM och hög PSM-publik är korrelerade med fria och ansvariga statliga institutioner.

- PSM är mest välfinansierade där lika politiska rättigheter och medborgerliga friheter garanteras för alla medborgare.

- Statliga institutioner är mest ansvariga där PSM är fria från politiska påtryckningar.


Medborgarna engagerar sig mer i den demokratiska debatten i länder med stark PSM.

- Välfinansierade PSM finns i länder med en sund demokratisk politisk kultur.

- Starkt PSM går hand i hand med högre politiskt deltagande, intresse för politiska frågor och diskussion.

- Hög PSM-publik är förknippad med en större anslutning till det demokratiska idealet.


PSM bidrar till ett mångfaldigt, pålitligt och engagerande informationslandskap.

- Högt pålitliga PSM-nyhetsprogram sammanfaller med ett oberoende övergripande nationellt medielandskap.

- Högt pålitliga PSM-nyhetsprogram är förknippade med lägre oro för desinformation och lägre uppfattning om nyhetspolarisering.

- Ju mer pålitligt ett lands PSM-nyhetskanal är, desto färre individer hävdar att de aktivt undviker nyheterna, åtminstone ibland.


PSM förknippas med ökat socialt förtroende.

- Människor litar mer på varandra i länder med höga marknadsandelar för PSM-TV.

- I länder där PSM är säkert finansierade är det mer sannolikt att medborgarna känner att deras röst räknas.

- Det sociala förtroendet är högst i länder där Eurovision Song Contest, en stapelvara inom PSM underhållning, är mest följt.


Läs hela rapporten

Democracy and Public Service Media (EBU Media Intelligence Service, Oktober 2023).


Besök

Public Servicerådet