söndag 26 februari 2012

EU: Håll valet av digitalradiostandard utanför politiken

Kommissionen bekräftar multistandard.
Inget behov av EU-samordning


Europeiska Kommissonen har på uppdrag av vice ordförande och kommissionär Neelie Kroes besvarat en skrivelse från Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe. Organisationerna tog upp de problem som införandet av DAB+, som en gemensam digital standard för digitalradio, skulle medföra för mindre radiostationer (lokalradio, närradio etc).  Som ett bättre alternativ förespråkade CMFE  och AMARC den av Internationella Teleunionen nyligen godkända världsstandarden DRM+ som kan användas på nuvarande FM-bandet.

EU har f.n. ingen gemensam policy ifråga om rundradio utan medlemsstaterna tar själva ansvar för detta enligt subsidaritetsprincipen skriver kommissionen. Den inser dock att olika krav på radiomediet ställs i skilda policyområden inom EU särskilt ifråga om fördelning av frekvenser för radiosändningar.

Genom sina regelmässiga kontakter med olika intressenter inom radioområdet har kommissionen dragit en del slutsatser. För det första verkar det finnas konsensus om att framtidens radiodistribution kommer att ske via flera plattformar inklusive internet. För det andra kommer trådlösa sändningar, som DAB och DRM, att fortfarande vara den enda plattformen för verkligt mobil mottagning. Man noterar att det nu byggs in multistandardanpassade chips och programvara i nya mottagare som kan leda till en massmarknad. Kommissionen skriver dock att politiken måste fortsätta att hålla sig både neutral ifråga om tekniska lösningar och tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till framtida lösningar.

Inget i kommissionens kontakter inom radioområdet har hittills visat på behovet av en av EU genomförd samordning av digitalradio. Medlemsstaterna har inte heller uttryckt några behov av en samordning i kommissionens regi.

CMFE:s ordförande Pieter de Wit kommenterar att det är glädjande att kommissionen bekräftar att framtidens radiodistribution kommer att ske med flera standarder. Det är också viktigt att politiken skall hålla sig teknikneutral och öppen för framtida lösningar. Detta kommer att underlätta för community radio (närradio m.m.) att av nationella regeringar och tillståndsgivande myndigheter att inkludera DRM+ när man digitaliserar radion säger de Wit.

Läs mer på http://cmfe.eu