måndag 10 juni 2019

Regeringsförslag: Internet del av svenska public serviceuppdraget

Sveriges Radio kan nu lägga den föråldrade DAB-radion bakom sig. 
I sin proposition till Riksdagen skriver regeringen att det uppdrag och de villkor som gällt under innevarande tillståndsperiod föreslås i stora delar fortsätta att gälla. För att skapa en mer ändamålsenlig reglering av public service föreslås bl.a. en utvidgning av kärnverksamheten till att även omfatta tillhandahållanden av radio- och tv- program på programföretagens egna plattformar på fritt tillgängliga och öppna delar av internet. Programföretagen föreslås även få möjlighet att tillgodoräkna sig viss andel av verksamheten på internet vid uppfyllandet av uppdraget. Företagen föreslås ha öppna och tydliga riktlinjer för distribution via externa plattformar som Facebook.

Mot bakgrund av marknätets betydelse för public service anser regeringen, till skillnad från Nordic Entertainment Group (NENT fd MTG) att Sveriges Radio (SR) även under kommande tillståndsperiod ska fortsätta sända med en analog sändningsteknik. Sändningstillståndet kommer även fortsatt att avse FM-sändningar i marknätet och regeringen bedömer, liksom kommittén, att SR även under kommande tillståndsperiod ska sända samma antal kanaler som under innevarande tillståndsperiod. SR får under kommande tillståndsperiod inte ta fler frekvenser i FM-bandet i anspråk än vad som använts under huvuddelen av 2019.

Kostnaden för SR:s digitala sändningar via DAB uppgår till ca 6,5 miljoner kronor per år. Detta utbud finns även tillgängligt på internet och når där huvuddelen av sin publik. SR framhåller att en övergång till DAB kräver både politiskt ställningstagande och offentlig finansiering. SR antar att det är möjligt för dem att lämna DAB och inte ansöka om ett förnyat tillstånd. De resurser som därmed frigörs skulle i stället kunna användas för innehåll. En förutsättning för detta är enligt SR att det utbud som i dag distribueras parallellt via DAB och internet får tillgodoräknas vid bedömningen av uppfyllandet av public service-uppdraget även om DAB-sändningarna avslutas.

SR har möjlighet att självt avgöra om företaget ska fortsätta att bedriva digitala ljudradiosändningar i marknätet skriver regeringen. Det är dock viktigt att ett sådant ställningstagande görs med grund i en analys av utvecklingen på radiomarknaden som helhet. I det fall SR och UR önskar fortsätta med digitala sändningar i marknätet, bör de ansöka om nya tillstånd hos regeringen inför kommande tillståndsperiod d.v.s. från nästa år. Men eftersom inga särskilda medel för DAB finns avsatta kan SR, liksom radiobolag i de flesta andra länder i världen, koncentrera verksamheten på digitalradio via Internet liksom FM . Därmed lämnar SR det DAB-system som man sänt med i cirka 25 år, men med ett fåtal lyssnare engagerade.

SR och Sveriges Television föreslås i sin nyhetsverksamhet ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att främja en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad. Bolagen ska i huvudsak ägna sig åt ljud och rörlig bild. Det föreslås även att företagen, inom ramen för sin nyhetsverksamhet, ska stärka sin journalistiska bevakning inom svagt bevakade områden. Uppdateringar föreslås av beredskapsuppdraget så att det tydligare framgår att SR och SVT ingår i det svenska totalförsvaret.

Läs hela regeringens proposition 2018/19:136:

Läs även