onsdag 5 juni 2019

Förslag ta bort DAB-radio från frekvensband VHF III i Sverige får stöd

DAB-systemet är föråldrat och saknar global efterfrågan. 
Svensk public serviceradio står väl rustat inför framtiden med sin distribution via ett robust FM-nät och mobilt/fast bredband. Valet att liksom i bl.a. Finland helt välja bort DAB-radio i VHF band III (172-240 MHz ) torde vara enkelt skriver Public servicerådet (PSR) i sitt remissvar till betänkandet Radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU2018:92). PSR kan i alla delar stödja utredningens analys om FM-nätets fortsatta betydelse och att det av beredskaps- och säkerhetspolitiska skäl inte kan ersättas av andra system för VMA.


Allt pekar på att DAB-systemet även internationellt inte kommer att kunna utvecklas som ett alternativ till FM-radio - eller för den delen radio via bredband Därför finns inga hållbara samhällsekonomiska motiv att upplåta delat utrymme för DAB i VHF band III. Tvärtom skulle detta innebära ett slöseri med frekvensresurser skriver PSR.

Ett beslut att avlägsna DAB från VHF band III sätter stopp för systemet i Sverige eftersom DAB endast kan sändas i detta band. Men det innebär inte att Sverige avsäger sig möjligheten att vid behov i framtiden kunna digitalisera marksänd radio. Detta kan göras redan idag på befintliga band för ljudradio på frekvenser under 108 MHz men med andra system än DAB som DRM och HD Radio.

Med ett perspektiv på tio år är ett sannolikt framtidsscenario att radio (broadcasting) kommer att sändas såväl analogt och digitalt på dessa lägre frekvensband (VHF band II och lägre). Ip-baserade radiosändningar för en masspublik (broadcast) kommer att ske via 4G och 5G företrädesvis på på 700-800 MHz-banden (LTE Broadcast, eMBMS). Här bedrivs redan idag av bl.a. public servicebolaget i tyska Bayern sådana provsändningar med såväl radio och tv. 

Det finns inte tillräckliga samhällsviktiga, tekniska och ekonomiska motiv för att avsätta ett framtida frekvensutrymme för DAB-systemet i Sverige menar PSR. Regeringen bör således utan onödiga dröjsmål ta beslut om en planering för att VHF band III kan överlåtas till samhällsnyttiga ändamål som Försvarsmakten, krisberedskapstjänster och för vetenskapligt nyttjande (rymdforskningen EISCAT) redan från 2021.

Behovet av att behålla televisionen (DVB-T) i VHF band III minskar också, närmast sker detta nu i Västeuropa. I Belgien lämnar public servicetelevisionen sitt marknätet. I Schweiz upphörde marknätet helt 1 juni i år. Det ersätts av distribution via Internet, satellit och kabel.

Till remissvaret har bifogats rapporten DAB facts 2019 - Crucial problems and disadvantages with the digital system DAB for terrestrial sound broadcasting.

Samtliga remissvar kan hämtas på regeringens webbplats 

Andra artiklar i ämnet