onsdag 24 januari 2018

Förslag om dualistisk finansieringsmodell för public service

För tidigt föreslå finansiering innan man vet framtida inriktning och organisation.
Public servicerådet (PSR) har till regeringen lämnat ett remissyttrande om public servicekommitténs förslag om en ny finansieringsmodell för public service i Sverige. PSR ställer sig bakom de grundläggande idéerna om en public service, men vill utfärda en stormvarning inför de dramatiska förändringar som syns vid horisonten. Det vore ett svek mot hela idén med public service om man inte redan idag tar ett helhetsbegrepp och planerar ett i grunden förändrat och effektivt public servicesystem från 2020. PSR föreslår en tvådelad finansieringsmodell.

Man måste förnya såväl uppdraget som organisationen samtidigt som man finner en ny finansieringsform. Beslutar man om finansieringsform i förtid är risken stor för att det blir politiskt eller tekniskt svårt att göra nödvändiga förändringar i den framtida organisationen.

Det är enligt PSR omöjligt att med ett rimligt framtidsperspektiv redan idag tala om ”indexuppräkningar ” o.d.  förutsätta att kostnadsökningarna för public service är en oundviklig eller naturlig process. 

Public servicerådet föreslår att public service får en dualistisk finansieringsmodell nämligen

-  att det publicistiska uppdraget finansieras genom statsbudgeten. Medelstilldelningen kanaliseras via en långtidsbestämd garantifond.
 

- att kultur- och underhållningsuppdraget finansieras genom ett betal-tv-system (abonnemang kombinerat med pay-per-view)
I anslutning till detta föreslår PSR även

- att en ny public serviceorganisation genom sammanslagning av de tre bolagen i syfte att skapa kostnadseffektivitet och ett renodlat samhällsuppdrag.
 

- att den nya organisationen får samlat ansvar för att bedriva alla slags sändningsverksamhet såväl via marksändningar som via Internet.
 

 - att den nya organisationen får två skilda uppdrag; ett publicistiskt/journalistiskt (Nyheter, samhälle och utbildning/folkbildning) och ett för kultur- och underhållning.
 

- att det skapas en ny oberoende verksamhet inriktad på inrikes public för utlandssändningar på främmande språk. Detta kan finansieras direkt via statsbudgeten.
 

- att den demokratiska insynen i public service ska stärkas genom genom en öppnare organisation och offentlig redovisning. Undantag görs för publicistisk verksamhet (Nyheter och samhälle, utlandsprogram) som får särskilt redaktionellt skydd mot otillbörligt inflytande och påverkan.
 

- att Förvaltningsstiftelsen ersätts med nya moderbolagets styrelse som leds av en gd eller vd och Radiotjänst AB kan bibehållas som dotterbolag med nytt administrativt uppdrag (för abonnemang- och programförsäljning).
 

- att Riksrevisionen får tydligt mandat att inkludera public serviceorganisationen i sin fortlöpande granskning av statliga institutioner.

Regeringens uppdrag till Public servicekommittén är att lämna förslag om återstående andra frågor än finansieringen till hösten. Dock har man redan i sina direktiv förhindrat kommittén att lägga förslag om sammanslagning av de tre bolagen SR, SVT och UR. Detta gjordes efter ett av bolagen gjort personliga påtryckningar i finansdepartementet.

Läs hela Public servicerådets remissyttrandet

Läs även
Utredningsförslag: Public service-skatt ersätter tv-avgiften
Public servicebolagen: Utred on-line uppdrag och avskaffa förhandsprövningen
Inför politiskt hot om nedskärningar ändrar DR kurs och blir mer dansk 

Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform