fredag 18 augusti 2017

Granskning av DAB-beslut i Stortinget krävs nu i Norge.


DAB-lobbyn, som har satt den politiska agendan, är vinnaren i ett tioårigt spel
I takt med att NRK stänger av sina FM-sändare regionvis har motståndet mot övergången till DAB+ ökat. Allt fler ifrågasätter den nu tioåriga beslutsprocessen som ledde till att politikerna tog det världsunika beslutet att stänga FM-nätet. Riksrevisionen har nu fått en begäran om granskning av Stortingets beslut om FM-stängning. I skrivelsen kritiseras övergången till DAB-radio ifråga om beredskap på grund av sämre täckning, avsaknad av analys ifråga om samhällsekonomi och miljö och kommersiell påverkan. Beslutet baseras på felaktig information.


Anmälarna menar att faktaunderlaget som lagts fram i Stortinget och för myndigheterna har levererats av aktörerna NRK och Digitalradio Norge AS. Man frågar sig hur neutralt detta är. Man vill att Riksrevisionen granskar täta kopplingar mellan Digitalradio Norge AS, NRK och företaget Talkmanngruppen DA samt Sahaga AS som importerar DAB-radio till den norska marknaden.
 

Det er bekymringsverdig dersom personer i interesseorganisasjoner som har gitt råd til Stortinget også sitter i posisjoner i firmaer som har direkte økonomiske interesser av et slikt vedtak. Vi ber derfor Riksrevisjonen undersøke hvorvidt disse koblingene kan ha medført at Stortinget ikke har mottatt nøytral informasjon og dermed fattet sitt vedtak på feilaktig grunnlag, skriver man bland annat.
 

Det är sex personer som skriver på vägnar av medlemmarna i Facebookgrupperna «Ja til FM» (1036 medlemmar) og «Nei til tvangsinnføring av DAB» (2435 medlemmar)  De har också lämnat en liknande skrivelse till Stortingets kontroll og konstitusjonskomite.
 

Digitalradio Norge AS är ett av NRK och svenska MTG gemensamt ägt bolag. MTG driver bl.a. reklamradion P4 i Norge. Digitalradio Norge AS har en central funktion för den lobbyverksamhet som bedrivs för DAB i Norge. Man driver bl.a. webbplatsen radio.no.
 

Riksrevisionen i Sverige granskade 2014-2015 förslaget om att ersätta FM med DAB+. Utfallet blev mycket negativt för DAB och bidrog till att regeringen och en enig riksdag senare avvisade förslaget.

DAB-lobbyn har satt agendan för besluten i Stortinget
 

Redan för tio år sedan var norska regeringen medveten om DAB-lobbyns inflytande. Detta kan utläsas av dess redovisning i en proposition till Stortinget (Stm nr 30 2006/07 sid 17).  Rapporten «Digitalradio i Norge» var på bred høring våren 2006. Flertallet av de som uttalte seg, var i hovedsak enige i arbeidsgruppens vur­deringer. De av instansene som var kritiske til rap­portens konklusjoner, pekte særlig på arbeids­ gruppens sammensetning av aktører med egenin­teresse i å fremme DAB-teknologien, og at anbefalingen om å satse på DAB som hovedplatt­ form for digital radio harmonerte dårlig med at mange andre europeiske land har valgt å avvente situasjonen mht. valg av standard for digitalise­ring av radio. - - 
 
Detta var ett varningstecken, men politikerna beslutade tidigt att valet av ny digital teknik skulle vara ”aktörstyrt”.  Stortinget har senare gett stöd till aktörerna, d.v.s. NRK och övriga inom DAB-lobbyn, genom att ta bort den avgörande konkurrensen; de nationella FM-näten liksom att förbjuda kommersiell lokalradio på FM i de större städerna.
 

Att staten tvingar bort lokal FM-radio har av kritiker betraktats som en marknadstörande åtgärd och har anmälts till europeiska konkurrensmyndigheten ESA. Kulturdepartementet har dock hittills efter omfattande och delvis hemligstämplade förklaringar lyckats klarat sig ur knipan.
 

De tre DAB-propositionerna i Stortinget under tioårsperioden bygger nästan uteslutande på faktaunderlag som har norsk och europeisk DAB-lobby som direkta eller indirekta källor.  Alternativa och objektiva källor i omvärlden saknas i stort helt.
 

Läs även
Två av tre norrmän är missnöjda med DAB-radion
WorldDAB sprider vinklad information om DAB
 
Satsning på DAB-radio granskas av Riksrevisionen (Sverige)
Riksrevisionen dömer ut övergång till DAB-radio (Sverige)