tisdag 4 april 2017

Allianspartierna om Teracom: Ta Riksrevisionen på större allvar!

Andra föreslår att public servicebolagen eller Svenska Kraftnät tar över marknätet
Teracom ska få nya ekonomiska mål och dessutom åtminstone ett uppdragsmål, svarade regeringen i sitt riksdagsskrivelse angående Riksrevisionens granskning.  Teracom AB har ansvar för marknäten för radio och tv, men bedriver också annan verksamhet som betal-tv och telekomtjänster. Enligt Riksrevisionen bör regeringen ta ställning till utformningen av bolagets samhällsuppdrag och därefter se över vilka verksamheter som behöver vara statligt ägda.  Riksdagsskrivelsen läggs nu till handlingarna efter beredning i kulturutskottet trots den allvarliga kritiken. I en särskild skrivelse menar emellertid de fyra allianspartierna att regeringen inte i tillräckligt stor omfattning beaktar Riksrevisionens iakttagelser.

Den grundläggande frågan rör inriktningen för Teracomkoncernens verksamhet och därigenom motiven för statligt ägande. Riksrevisionen bedömer att marknätsverksamheten inom Teracom även fortsättningsvis bör vara i statlig ägo men att det inte är självklart att verksamheten ska drivas som ett vinstdrivande aktiebolag. Teracom har bl.a. förlorat 1 miljard kr på sin utlandsexpansion.

Riksrevisionen ser inte heller, utifrån nuvarande samhällsuppdrag, några motiv för ett statligt ägande för övrig verksamhet såsom Boxers betal-tv och stora delar av telekomverksamheten. Det framgår också av Riksrevisionens granskning att statens medel används på ett ineffektivt sätt där SR och SVT utlyser offentliga upphandlingar av marknätstjänster trots att Teracom är självskriven leverantör.

Regeringen väljer i sin skrivelse att enbart avisera åtgärder för att under 2017 utarbeta nya ekonomiska mål och uppdragsmål för att säkerställa Teracoms uppdragsuppfyllelse, eftersom Teracom Group saknar uppdragsmål för detta dotterbolag. I samband med att de nya målen utarbetas kommer även företagets kapitalstruktur att ses över. En översyn av Teracom Groups bolagsordning aviseras också under 2017 i syfte att säkerställa att koncernens övergripande uppdrag är relevant.

Mot bakgrund av detta finner allianspartierna att de åtgärder som regeringen aviserar i sin skrivelse som otillräckliga. De anser därför att regeringen bör ta Riksrevisionens rekommendationer att se över det statliga ägandet i Teracom på större allvar.

Ladda ner hela betänkandet
Marknäten och public service (2016/17:KrU7)

Public servicerådet (PSR) har under beredningen av ärendet ifrågasatt regeringens latenta ambition att låta Teracom omvandlas till ett statligt bredbandsbolag. PSR har också kritiserat Teracoms fortsatta utlandsverksamhet med radio- och tv-distribution i Danmark trots att bolagets samhällsuppdrag tydligt enbart gäller i Sverige.

PSR föreslår i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ansvaret för sändningarna läggs på annat statligt bolag eller myndighet alternativt att public servicekoncernen själv tar över sändningsverksamheten. I en replik föreslår Brita Lejon ordförande i Statstjänstemannaförbundet det affärsdrivande verket Svenska Kraftnät som alternativ.

Läs även
Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen
Fel med statligt bredbandsbolag (SvD Näringsliv)
Staten måste ta samlat grepp om bredband (SvD Näringsliv)
Teracoms uppdrag måste ifrågasättas (SvD Näringsliv)