söndag 15 januari 2017

Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen

Får bolaget fortsätta sina affärer utomlands liksom med bredbandstjänster?
Teracom ska få nya ekonomiska mål och dessutom åtminstone ett uppdragsmål, meddelar
regeringen i ett svar på Riksrevisionens granskning av Teracom.  Statligt ägda Teracom AB har ansvar för marknäten för radio och tv, men bedriver också annan verksamhet som betal-tv och telekomtjänster. Enligt Riksrevisionen bör regeringen ta ställning till utformningen av bolagets samhällsuppdrag och därefter se över vilka verksamheter som behöver vara statligt ägda. Det har framkommit att Teracom dessutom förlorat 1 miljard kr på sin utlandsexpansion.

Riksrevisionen bedömde i sin granskning av Teracom och regeringens styrning det behövs förändringarna som är så omfattande att regeringen aktivt behöver ta ställning till den nya strategin eftersom den nya inriktningen medför ett antal nya risker. De tänkta nya verksamheterna saknar i de flesta fall kopplingar till bolagets samhällsuppdrag. En stor del av verksamheten behöver inte ägas av staten. Riksrevision anser att staten av beredskapsskäl enbart ska behålla kontrollen över den marksända radio- och tv-distributionen.

Samtidigt med denna regeringsskrivelse har Riksrevisionen nu också kommit med sin granskningsrapport om regeringens förvaltning av de statligt ägda bolagen säkerställer att motiven till ägandet är aktuella och tydligt formulerade. Förändrade marknads- och samhällsförutsättningar kräver en återkommande översyn och genomlysning av motiven till statens ägande i olika bolag.  Här nämner Riksrevisionen bl.a. Teracom.

Redan 2011 gjorde en extern konsult en genomgång av i stort sett samtliga statligt ägda bolag för Finansdepartementets räkning. Av genomgången framgår att det för åtta statligt ägda bolag inte fanns entydiga skäl till fortsatt statligt ägande utifrån riksdagens kriterier. Dessa bolag var bl.a. SAS, SBAB, Telia och Teracom. Riksrevisionen anser att bedömningen alltjämt är aktuell. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att återkommande och tydligt rapportera till riksdagen de övergripande motiven till statligt ägande i varje enskilt bolag. Regeringen bör också överväga att informera riksdagen om åtgärdsplaner för statligt ägda bolag där bedömningen görs att motiven till statligt ägande inte längre är aktuella.

Näringsdepartementet instämmer dock inte i att regeringen bör ta ställning till det statliga ägandet i Teracom Group AB:s verksamheter. Däremot avser regeringen att ta ställning till
bolagets övergripande uppdrag. Det handlar om nya ekonomiska mål och minst ett uppdragsmål. I skrivelsen undviker man att ta upp en av de viktigaste frågorna nämligen om staten skall bedriva affärsverksamhet på bredbandsområdet. Dessutom ges i skrivelsen intrycket av att Teracoms verksamhet utomlands är avvecklad i och med att Boxers betal-tv-verksamheter i Danmark sålts. Men detta är helt felaktigt eftersom Teracom bedriver en omfattande affärsverksamhet i Danmark med radio- och tv-nät både för television och för såväl analog som digital radio (FM och DAB).

Redan idag står det klart att Teracoms samhällsuppdrag är att i Sverige bedriva utsändning av radio- och tv-program, inte utomlands. Det finns heller inget utrymme för bredbandstjänster i allmänhet.

Teracom har enligt bolagsordningen till sitt ändamål

att bedriva utsändning och överföring av radio- och tv-program samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda programbolagen ut- sändnings- och överföringstjänster på likvärdiga villkor i Sverige. Bolaget ska, om efterfrågan från programbolagen finns, erbjuda en grundläggande infrastruktur över hela eller delar av Sverige. Detta gäller under förutsättning att programbolagen enligt sina sändningstillstånd är skyldiga att sända eller överföra med den efterfrågade räckvidden i ett marknät. Bolaget ska utifrån dessa utgångspunkter och de regulativa förutsättningarna agera uteslutande affärsmässigt.

Med hänvisning till ”avtagande efterfrågan på marksända medier” anser regeringen att Teracom behöver kompletterande verksamheter men håller inte med Konkurrensverket om att beslut om sådana verksamheter ska tas av ägaren.

Regeringsskrivelsen tar inte upp den lobbyverksamhet som Teracom tillsammans med Sveriges Radio AB bedrivit under flera år gentemot sina ägare (Riksdag och regering) för att få till ett politiskt beslut om att ersätta FM-nätet med DAB-radio. Att public servicebolags ska kunna bedriva lobbyverksamhet uppmärksammades av Medieutredningen, som menar att kommande utredning bör se över om det är förenligt med ändamålet att använda avgiftsmedel för lobbying. På samma sätt har Teracom nyttjat statliga medel för denna lobbyverksamhet gentemot politikerna.

Näringsdepartementet nämner inte heller den säkerhetspolitiska känsliga kopplingen med statens ägande av Teracom som säljer tjänster till ryskt tv-bolag propagandasänder mot Baltikum via Kaknästornet. Detta var en fråga som togs upp i en riksdagsmotion i höstas.

Regeringsskrivelsen ska nu beredas av Riksdagens kulturutskott inför ett riksdagsbeslut i april i vår.

Läs mer
Regeringens skrivelse till Riksdagen 2016/17:74:  Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten
Teracom och marknäten - mediepolitik, monopol och krisberedskap (Riksrevisionens granskningsrapport 2016:18)
Statens bolagsinnehav - – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet (Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1)
Förslag i riksdagen att stoppa hybridkrigföring via Sverige


Teracom Danmark AS