tisdag 20 december 2016

Nu utreds alternativ till tv-avgiften

Public servicebolagen i Sverige får förändrad finansiering från 2020
Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bl.a. ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska analysera villkoren  och föreslå nödvändiga förändringar. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem.


Utgångspunkten är att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska ha finansiella förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet med hög legitimitet, kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet. Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp).

Uppdraget ligger i linje med riksdagens önskemål från 8 april 2015 och ska redovisas senast 30 september 2017.

Kommittén ska bl.a.

• analysera möjliga alternativa finansieringssystem med utgångspunkt i de särskilda krav och mål som finns för systemet med radio och tv i allmänhetens tjänst,
• ta fram ett konkret förslag för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst där insamlade medel även i fortsättningen hanteras åtskilda från övriga medel på statens budget,
• ta ställning till om det är hushåll eller individer som ska vara betalningsskyldiga och om det är lämpligt att införa en differentiering av betalningsskyldigheten, och
• ta ställning till om betalningsskyldigheten även fortsättningsvis ska knytas till innehav av viss mottagningsutrustning och hur den i så fall ska definieras.

Bakgrunden är den utveckling som innebär att allt fler ser på tv via datorer, laptops och smartphones. Detta leder till minskade intäkter via tv-avgiften eftersom denna enbart är knuten till innehavet av en traditionell tv-mottagare. Flera andra länder med public serviceföretag har redan avskaffat eller är på väg att avskaffa tv-avgiften eller licensen som den kallas ibland. Imorgon lämnar norska regeringen sitt förslag till Stortinget. Det närmaste alternativet torde vara en medieavgift som alla hushåll eller inkomsttagare blir skyldiga att betala - i praktiken en beskattning.


Läs mer
Regeringen bör utreda tv- och radioavgiften (Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3)

Läs även
Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service
Borgerlig oenighet om framtida public servicefinansiering i Danmark.
Svensk public service får 8 miljarder 2017