torsdag 29 juni 2023

Om tio år lyssnar vi på radio mest on-line istället för marksändningar

Tyskland visar vägen:  Idag är FM fortsatt stark medan DAB stagnerar
För drygt sex år sedan presenterade den federala regeringen en handlingsplan för att gå över till digital radiosändning. Inget avstängningsdatum för analog distribution av radio via FM angavs. Enligt den senaste medieanalysen lyssnar fortfarande 89% av befolkningen i Tyskland på FM-radio varje dag. 15,1 procent använder DAB+ varje dag, nätradio har en daglig räckvidd på 9,1 procent. Enligt journalisten Volker Nünnings rapport verkar handlingsplanen från 2017 ha glömts bort i mediepolitiken: Digitaliseringen av radio går bara långsamt, också för att marknadsaktörerna har olika intressen. Bl.a. ett marknadsledande sändarbolag delar observationerna i rapporten.

Sålunda fortsätter man i Tyskland att lyssna på radio mestadels markbundet via FM – en teknik som tyska lyssnare kunde använda för att ta emot radio för första gången 1950 när NWDR sände det första programmet. Idag finns det minst en FM-radio i nästan varje tyskt hushåll - enligt de delstatliga mediemyndigheterna beräkningar bör det finnas omkring 120 miljoner FM-radioapparater totalt. De radiomottagare som säljs idag är i regel multiplattformsbaserade med både FM och DAB+ samt ofta även Internetkapacitet. I nya bilar finns dessa tre plattformar integrerade.


UPLINK Network  är marknadsledande inom FM-sändningar, men driver även sändarnät för DAB+.  Företaget, som har sina motsvarighet i svenska Teracom, har som sina kunder både privata och offentliga programföretag. Närmaste konkurrent är Media Broadcast Gmbh. Uplink erbjuder radiostationer distribution av sina program även som en Internetström. I en längre intervju förutser företagets ägare och vd Michael Radomski betydande förändringar början eller mitten av 2030-talet med radiolyssningen främst kommer att ske på Internet, i andra hand på FM och i tredje på DAB+. 


Bristen på en returkanal är en nackdel för marksändningar. Online kan man  interagera direkt med användaren, ta till sig deras önskemål och förutse deras beteende. Radomski menar också att det inte längre finns kapacitetsproblem på Internet. Bandbredd är inte lika dyrt eller knappt idag som det var för 10 eller 20 år sedan. Och framför allt ljud använder bara en mycket liten bandbredd. Radomski menar att när det gäller video kommer detta inte längre att vara ett problem om fem eller tio år, eftersom så mycket bandbredd är tillgänglig så billigt – även på mobiltelefoner – att det inte spelar någon roll alls.


”När folk fortsätter att säga att DAB+ är framtiden för att det är digitalt, då är det fel i och med att jag inte har den här returkanalen - som, och vi ser hur viktigt Internet är för oss, kommer att vara avgörande även inom radiosektorn i framtida. Vad kan DAB+ göra som FM inte kan? Faktiskt väldigt lite. Alla fördelar som alltid lyfts fram där är inte avgörande för användaren. Det är också problemet, varför användare av DAB+ inte själva säger att det är mycket bättre än FM, vi använder det alla nu och glömmer FM, men håller oss till FM. DAB+ är egentligen FM 2.0, men utan några egentliga fördelar för användaren.”


Radomski kallar DAB+ för en "bryggteknik". DAB+ kommer "bara på lång sikt att spela en nischroll, varför ett hastigt byte från FM till DAB plus kommer att skada mediemångfalden totalt sett"


Även om FM-radioanvändningen fortsätter att dominera har den sjunkit märkbart i flera år. Enligt siffror från de statliga mediemyndigheterna för 2022 är det bara 55,8 procent av de över 14 år som fortfarande använder FM som den mest använda typen av radiomottagning. 2018 var denna siffra strax under 69 procent. 12,6 miljoner hushåll har nu minst en DAB-radio, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla hushåll i Tyskland. Men man kan också fråga sig tvärtom varför det efter tio år bara är 30,8 procent av hushållen som har tillgång till DAB+.  Det är framför allt i Bayern, som var först med systemet, som DAB+ har en stark position.


Webbradio har kunnat spela in ökande värden här de senaste åren - så var det inte längre för den tyska utvecklingen av DAB+ som visar tecken på stagnation.. Detta väcker frågan om vilken roll DAB+ kan spela i digitaliseringen av radiosändningar. Detta är ett kontroversiellt ämne i branschen. Är DAB+ bara en övergångs- eller överbryggande teknik tills radiosändningar någon gång i stort sett bara kommer att ske via Internet, d.v.s. IP-baserad?


Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)  finner det "anmärkningsvärt" att DAB+ nyligen tappat något i de statliga mediemyndigheternas fråga om den mest använda typen av distribution. Utredningen, som består av 16 experter och i övrigt är mycket ovilliga att göra offentliga bedömningar, spelar en roll i digitaliseringen av radiosändningar som inte ska underskattas. Den bestämmer bland annat hur mycket pengar public service ska få för marksänd distribution av sina radioprogram via FM och DAB+.


Tillsammans spenderar ARD och Deutschlandradio totalt 401,3 miljoner euro för att finansiera den samtidiga distributionen av sina program via FM och DAB+ – den så kallade simulcasten – under fyra år. KEF har tagit fram en modell enligt vilken den godkända budgeten för detta minskas över åren. Målet var "att endast distributionskostnaderna för DAB+ ska redovisas från 2029".


Med tanke på den senaste tidens ganska tröga utveckling av DAB+ är det osannolikt att kommissionen är villig att erbjuda programföretagen ytterligare pengar från 2029 så att simulcasten kan fortsätta. Detta torde dock fortfarande vara nödvändigt eftersom FM fortfarande kommer att spela en central roll om fem år. Och senast då kommer de offentliga programföretagen att komma under press eftersom de måste bestämma sig för hur de ska prioritera marksänd radiosändning.


Under innevarande bidragsperiod har KEF beviljat Deutschlandadio i genomsnitt 30,5 miljoner euro per år för programdistribution via FM och DAB+. Det kan inte uteslutas att kommissionen inom en snar framtid kommer att titta närmare på hur höga kostnaderna för marksändningar är hos Deutschlandradio och ARD och hur digitalradion har utvecklats hittills.


I Tyskland återstår att se hur KEF kommer att agera mot utvecklingen av digital radio. Det faktum att åtta nya ledamöter har varit representerade i kommissionen sedan starten av den nya mandatperioden i början av 2022 kan också spela in. Kommissionen har betonat att användningen av IP-sändningar av ljudprogram växer snabbt. Marknadsframgången för Spotify bör nämnas här. Många biltillverkare förlitar sig också på ”Connected Carsr" och kan använda ljudinnehåll via streaming.


KEF påpekar att mobilnätsoperatörerna utökar sina nät i enlighet med specifikationer från statliga kommunikationsmyndigheten för att uppnå en rikstäckande täckning med minst 50 megabit per sekund i slutet av 2024. Enligt kommissionen kräver en ljudström cirka 2,5 procent av denna kapacitet.


Fakta:  

DAB-systemet, som lanserades 1995, finns etablerat i nationella nät i ett tiotal länder. Endast ett land - Norge - har DAB ersatt FM i de nationella näten. Tidigare utredningsförslag att i Sverige ersätta FM med DAB har avvisats av regering och riksdag. Fortfarande sänds vissa kanaler i DAB vid sidan av FM i de tre storstadsområdena samt Luleå. Sveriges Radio uppskattar DAB:s lyssnarandel till mindre än 1%. 


Läs mer

Intervju med Michael Radomski

Ab Anfang der 30er Jahre hören wir Online statt UKW (RadioSzene)


Hela rapporten av Volker Nuenning

Kein Plan - Der lange Weg zur Digitalisierung des Radios


Läs även

Internet viktigaste plattformen för digitalradio i Tyskland

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland