måndag 2 december 2019

Lobbykupp ger ohållbart krav på DAB i nya bilar i Sverige

Påtvingat DAB vid sidan av FM och mobilt bredband försämrar beredskapsnivån.
DAB-lobbyn har i Europaparlamentet med stöd av EBU-kontoret i Bryssel lyckats kuppa in en bestämmelse om digital bilradio i EU-direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.  Nu tvingas den svenska regeringen att föra in detta i svensk lagstiftning.  Bestämmelsen innebär att bilradiomottagare i nya personbilar bör kunna ta emot och återge radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning.


Bestämmelsen gäller således inte bussar, lastbilar o.d.  Det är  heller inte uttryckligen just DAB-systemet som avses. DAB är dock  det ledande systemet i de europeiska länder som tagit digital markburen radio i drift vid sidan av FM-radion. Även om inte ”DAB” uttryckligen nämns Kodex-texten så kan syftet med att formuleringen genomskådas.

Public servicerådet (PSR) har i ett remissyttrande till infrastrukturdepartementet påmint om att uppkopplade - connected cars - är inom några år standard för nya bilar. Sedan några år finns bl.a. system från Apple och Android, men vissa biltillverkarna bygger också upp egna integrerade system. I sammanhanget är det viktigt att påminna sig att förare och passagerare också använder sina smartphones och surfplattor för att koppla upp sig via integrerat wifi i bilen, alternativt direkt via mobilnäten för att se på tv, lyssna på radio, Spotify etc

PSR anser det mycket tveksamt om svenska staten i Europeiska Unionen ska bidra till att stödja särintresset bakom DAB-systemet, som utifrån tekniska och ekonomiska aspekter delar kan ifrågasättas. Det finns andra system för sådana sändningar som bl.a. det modernare DRM. 

PSR varnar för de uppenbara brister DAB-systemet har ifråga som EAS (Emergency Alert System) i jämförelse med FM-radion med sin bättre räckvidd. Ur beredskapssynpunkt är den kombination som nu gäller i Sverige, med FM-radio och radio via mobilt bredband optimal. Att tvinga på bilisterna DAB som ytterligare ett system leder sannolikt till att beredskapsnivån för svensk radio försämras. 

Ägare till ett nytt fordon som är uppkopplat och därmed kan ta emot digital radio via mobila marknät skall således inte påtvingas ett så framtidsosäkert system som DAB. Det är svårt att föreställa sig att en ägare till en Tesla eller en Volvo ser ett mervärde med att ha två skilda system för digitalradio installerat i bilen. 

PSR uppmärksammar regeringen på att begreppet ”markbunden radio” (eller terrester ) inte förekommer i Radio- och tv-lagen och därför kan betraktas som en provisorisk beteckning. Begreppet bör moderniseras genom att även radio som sänds trådlöst via Internet inkluderas.

Läs PSR yttrande 

Som framkommit i andra nyhetsnotiser i Public Access så utvecklas nu 5G Broadcast runt om världen. Detta innebär att radio och tv kommer att sändas på samma vis som den marksända radio och tv vi hittills vant oss vid (FM, DAB, DRM, DVB-T etc). Dessutom på företrädesvis på det frekvensband som tidigare var förbehållet televisionen (DVB-T) 700 MHz.  Det torde bli svårt att hålla 5G Broadcast och sannolikt strömmande radio på 4G och 5G utanför begreppet marksänd digital radio.

Trots att lobbyorganisationen WorldDAB påstår sig ha stora framgångar är det uppenbart att prognoserna för DAB-systemets överlevnad är mörka.  Bortsett från en handfull länder som har en lyssning på minst 15% på veckobasis så är det fortfarande få av världens ca 200 länder med tillräckligt många lyssnare för att ens utgöra en marknad. 

FM-radion är världsstandard och smartphones blir nu en global plattform för radio (Och DAB har fortfarande ingen plats i smartphones).  Dessutom finns det konkurrerande system för marksänd digital radio som DRM och HD Radio, som har bättre räckvidd.

Läs mer