söndag 5 februari 2017

Förbättringar på gång för kommersiell radio i Sverige

Utökat FM-utrymme och nytt tillståndssystem vidgar spelplanen
De nya tillståndsreglerna kan öppna kommersiella radiomarknaden för fler, och även lokala, aktörer utöver nuvarande duopol med Bauer och MTG. Regeringen föreslår att ge Myndigheten för press, radio och tv större frihet vid utformningen av sändningsområden för kommersiell FM-radio. Bl.a. ska man inte längre behöva ta hänsyn till s.k. naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.


Man vill också ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med bäring på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

31 juli 2018 löper samtliga tillstånd för kommersiell radio ut och ska innan dess utlysas på nytt i enlighet med bestämmelserna i radio- och tv-lagen. Ett slutet anbudsförfarande kommer att tillämpas och sändningsavgifterna ska betalas som ett engångsbelopp för hela den kommande åttaåriga tillståndsperioden. Flera faktorer påverkar värdet på de framtida sändningstillstånden och därmed vilka intäkter som staten kommer att få från auktionen. Den viktigaste faktorn är hur de som söker tillstånd bedömer framtidsutsikterna för kommersiell FM-radio och mediemarknadens utveckling i stort.

Regeringen vill möjliggöra en annan utformning av sändningsområdena än i dag kan komma att påverka värdet av de enskilda tillstånden eftersom ett tillstånds värde i allmänhet är kopplat till hur många radiolyssnare som kan nås. En förändring av sändningsområdena kan samtidigt möjliggöra ett totalt sett ökat utbud av radio om det är möjligt att utnyttja det tillgängliga frekvensutrymmet på ett effektivare sätt.

Detta kan leda till ökade intäkter för staten jämfört med i dag. Sändningsområden som är attraktivt utformade ur ett kommersiellt perspektiv kan även medföra ett ökat intresse för radiomarknaden och möjligheten att sända kommersiell radio vilket kan vara positivt för sändningstillståndens värde och statens intäkter.  Statens intäkter från de nuvarande sändningstillstånden kan på detta sätt uppskattas till cirka 131 mnkr per år. Förslaget bedöms leda till oförändrade eller högre intäkter för staten jämfört med idag.

I detta sammanhang nämner också regeringen att närradion fortsatt är en viktig möjlighet för det lokala ideella föreningslivet att sända över områden av en kommuns storlek. Möjligheten att sända webbradio är också betydelsefull ur mångfalds- och yttrandefrihetssynpunkt, menar regeringen.  Man nämner här ingenting om de fortfarande vilande tillstånden för kommersiell DAB-radio. 

Förslaget har nu lämnats till lagrådet för granskning och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs hela förslaget
Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Läs även
Tre nationella FM-nät för kommersiell radio i Sverige 2018
68 nya FM-frekvenser för reklamradio i Sverige