torsdag 28 januari 2016

Politisk enighet mot föreslagen övergång till DAB-radio

Riksdagen har inget att erinra mot regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning
Konstitutionsutskottet har nu behandlat regeringens skrivelse 2015/16:25 Riks­revisionens rapport om digitalradio. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen och KU föreslår i sitt betänkande - utan reservationer från något parti - att Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Vid utskottets sammanträde 17 november 2015 presenterade riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare Riksrevisionens rapport om digitalradio. Vid sammanträdet fick utskottet även information från före­trädare för Sveriges Radio AB, MTG Radio AB och Bauer Media Group AB. I utskottsberedningen hade skrivelser inkommit från SR och Public servicerådet.

Utskottet skriver att som regeringen anför går det inte att utesluta att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Utskottet anser därför att det är bra att regeringen avser att följa utvecklingen inter­nationellt.

Formellt fattar Riksdagen beslut i frågan 3 februari, men eftersom betänkandet tagits utan reservationer i utskottet och utan att några motioner inkommit kan därför ärendet i politisk mening nu anses vara avslutat.

Läs mer

Läs även