onsdag 3 december 2014

Vetenskapsakademi dömer ut DAB-radio

Dyrt och onödigt investera i marksänd digitalradio
Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik, skriver representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på DN Debatt idag. IVA är kritisk till utredningens rekommendationer som man anser grundar sig på en bristfällig analys. Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. Dagens samhälle ställer krav på att information är enkelt nåbar på ett sätt som konsumenten själv väljer. Tiden är över då producenten kunde diktera hur och på vilka villkor information sprids och konsumeras.

DAB+ som föreslås ersätta det väl fungerande FM-nätet har flera tekniska brister som är mycket allvarliga. För att få den ljudkvalitet som måste anses som den lägsta acceptabla går det inte att sända det antal radiokanaler som förespråkarna av DAB+ hävdar.

IVA är bekymrad över att vi i Sverige bygger ut de digitala plattformarna DVB-T och DVB-T2 utan att de används för radiodistribution. Att använda tekniken för både tv och radio måste anses som en kostnadseffektiv möjlighet.

Den ökade överföringskapaciteten, ihop med det snabbt sjunkande behovet av bandbredd för samma kvalitet på ljud, gör att mobilnäten ihop med fiberförbindelser kommer fungera markant bättre för ljuddistribution vid den aktuella tidsperioden som diskuteras än i dag.

Mot den bakgrunden är det ytterst tveksamt att staten ska investera betydande belopp i ännu ett fristående digitalt radionät, och speciellt baserat på DAB+, som redan i dag kan betraktas som föråldrat.

IVA anser att man kan tillgodose konsumenternas behov av ljudrundradio via IP-access över fiber eller mobilt bredband, speciellt ihop med användning av DVB-T2 även för radio. Dessutom anser vi att man ska behålla dagens FM-nät och FM-mottagare – då behövs inte den dyra och dåliga lösningen med DAB+.  

IVA vill inte att utredningens rekommendationer bör genomföras.


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin vill påverka samhällsutvecklingen genom att driva en saklig debatt utifrån en vetenskaplig grund. Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är centrala frågeställningar. IVAs nätverk består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter och drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.