fredag 15 november 2013

Digitalradiobeslut först om ett år

Riksdagens kulturutskott går på regeringens linje och avvaktar utredning
Tre partier (s, mp och sd) har tidigare i höst motionerat om digitalradion i anslutning till public servicepropositionen. Utskottet konstaterar dock att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska fungera som branschsamordnare och arbeta för en övergång till digital ljudradio. Denne ska utarbeta ett förslag till plan för en övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio. Utskottet anser att det nu påbörjade arbetet bör avvaktas och förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen. Alla motioner har därmed avstyrkts av utskottet. Utredningsuppdraget redovisas senast 30 november 2014.
Motionerna:
Gunilla Carlsson m.fl. (s) ansåg  att det var viktigt att vara lyhörd i fråga om när teknikskiftets olika steg och den slutliga nedsläckningen av FM-nätet ska ske, så att konsumenterna uppfattar det som något positivt och kundnyttigt och inte något påtvingat.
Tina Ehn m.fl. (mp) betonar i sin motion att frågan om digital marksänd radio är komplex och rymmer många tekniska avväganden som det inte går att ta ställning till förrän alla tekniska omständigheter är klarlagda. Miljöpartiet anser även att radiokonsumenternas behov noga ska utredas i processen med att ta fram denna plan. När planen för övergång till digitalradio har färdigställts ska denna bli föremål för ett nytt ställningstagande i riksdagen. 
Margareta Larsson (sd) anförde att Sverigedemokraterna motsätter sig att den analoga radion stängs och ersätts med digitala sändningar. Det saknas i dag en godtagbar teknisk lösning och det finns ingen efterfrågan hos konsumenterna. Motionären hänvisar också till att EU motsätter sig statliga subventioner för att bygga ut det digitala marknätet.

Motionerna har således avstyrkts.