måndag 30 mars 2015

Kulturministern begär time-out för DAB+ i Danmark

En skeptisk radiobransch och DAB-kritik från svenska PTS påverkar.
Sändningstillstånd för det tredje DAB-blocket kommer att fördelas först när en ny reviderad körplan är på plats. Kulturministern har själv begärt en time-out enligt MedieWatch. Danmark har sedan 2002 sänt DAB, men satsar nu på att övergå till den nyare varianten DAB+. Debatten om en omprövning av digitalradiosatsningen har senaste tiden handlat mycket om det är rimligt att släcka FM-nätet 2019, om än alls. 

söndag 29 mars 2015

Tveksamt SVT i remissen: Inga tv-avgiftsmedel till SR för DAB

Skjut upp ev. digital övergång för radio. Först omställning för tv i marknätet  
I sitt remissvar anser Sveriges Television att SR och UR inte bör tilldelas särskilda medel för programverksamhet i DAB. Till skillnad från kostnaden för radiodistribution (som kan lånefinansieras) förutsätter en ökad innehållsproduktion ett långsiktigt åtagande i form av en höjd tv-avgift. Det finns enligt SVT:s mening andra prioriteringar inom public service som är viktigare ur såväl ett publik- som ett samhällsperspektiv, något som inte utretts av utredningen. 

lördag 28 mars 2015

DAB-remiss: För tidigt stängd FM-radio motverkar trafiksäkerheten

Tar 30 år att byta ut fordonsparken. Bilistintressen ignorerades av utredaren
BIL Sweden är kritisk mot att utredningen glömt bort fordonstrafiken. Organisationen har begärt en dialog utredaren dock utan resultat. - Att byta ut fordonsparken tar snarare 30 år än de 15 år som angavs i utredningen. Medellivslängden för en personbil är ca 17 år i Sverige, vilket betyder att drygt hälften av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att vara i bruk år 2030. 

torsdag 26 mars 2015

DAB-radioförslaget: Försvarets behov bristfälligt belyst

Frekvenskonflikt hotar för försvarets rundradiosystem. Investeringar behövs.
I sitt remissyttrande skriver Försvarets Materialverk att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Försvaret använder ett system benämnt FMB (Försvarsmaktens Broadcast) som betraktas som ett gemensamt system för totalförsvaret och utgör en del av insatsförsvaret för utsändning av lägesbilder och informationstjänster under fred, kris, katastrof och krig. Även Försvarsmakten har inkommit med ett kritiskt yttrande i frågan.

DAB-förslaget avvisas av närradion

FM-bandet kan planeras om för att ge utrymme för lokal radio
Närradions Riksorganisation (NRO) menar att utredningen inte tillräckligt belyser för- och nackdelar av teknikskiftet när utvecklingen nu går snabbt inom media. Det finns intressanta alternativ som t.ex. DRM+ inom FM bandet. Räckvidd, beredskapsfrågor och allmänhetens villighet att köpa nya radiomottagare har inte belysts tillräckligt. 

tisdag 24 mars 2015

Musikhistorisk insats av Sveriges Radio på nätet

Premiär för poddad musik på pianorulle
19 mars släppte SR ett paket om tio poddar, där fem pianister spelar två stycken var. Därefter släpps två poddar i veckan under ungefär ett år framåt. Tekniken är förvånansvärt precis, även där det är mycket toner. Ibland spelar pianisterna så det svartnar för öronen, säger Sam Jakobsson, musikläggare på P2 och projektledare för Pianorullarna.

måndag 23 mars 2015

FM-bandet inte fullt, kan fortsatt utvecklas

Post- och telestyrelsen underkänner digitalradioförslaget
I sitt remissyttrande skriver PTS att man har i grunden en positiv inställning till marksänd ljudradio, som är ett enkelt och mycket bra sätt att nå många med samma innehåll samtidigt.
Inför ett eventuellt kommande politiskt beslut om en övergång från analog till digital ljudradio är det viktigt att tillämpa en övergripande helhetssyn och att beslutet tar hänsyn till förändrade konsumenttrender och teknikutveckling för att distribution av ljudradio ska vara samhällsekonomiskt effektiv. 

Betänkandet saknar underlag eller analys som påvisar en konsumentdriven efterfrågan av marksänd digital ljudradio. Med hänsyn till den långsiktiga trenden i ljudradiokonsumtion är frågan om det ur ett framtidsperspektiv är meningsfullt att investera i en ny ljudradiodistributionsplattform, skriver PTS

Radioexpertis avvisar DAB-radioförslaget

Ett objektivt och vittomfattande beslutsunderlag om etersänd digitalradio behövs
Föreningen Digital Radio Sweden (DRS) avvisar i sitt remissyttrande med emfas det framlagda förslaget om en tidsplan för en övergång till DAB-radio. Betänkandet bör rimligen inte på något sätt kunna ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio. Inte heller bör det kunna ligga till grund för valet av DAB - som enda alternativ - till digital plattform.