tisdag 26 juni 2012

Public service i Slovakien sänder permanent DRM+

Den nya digitalradiotekniken DRM+ har sedan i hösten 2011 används för provsändningar på FM-bandet 98,9 MHz i Bratislava. Resultatet har blivit över förväntan bra och nu har de myndigheterna gett public servicebolaget i Slovakien grönt ljus för fortsatta sändningar i form av ett tioårigt sändningstillstånd.

DRM+ är en modernare och enklare digitalradioteknik som anses vara ett bättre val  särskilt för mindre radiostationer (kommersiella eller närradio) än den nu över 25 år gamla och "tunga" DAB-tekniken. DRM+ har provsänts på FM-bandet under de två senaste åren i bl.a. Storbritannien (BBC), Indien, Sri Lanka, Italien och Frankrike. Prov pågår f.n. i Brasilia och snart står även Stockholm på tur.  DRM+ och DAB+ är europeisk teknik. Det finns även en amerikansk och en japansk standard.

måndag 4 juni 2012

Fransk reklamradionej till DAB

Ingen DAB-radio för reklamradion i Frankrike

De fyra stora kommersiella radiobolagen i Frankrike kommer inte att delta i digitaliseringen av radion.
Framtidens radio kommer att distribueras via bredband och mobila lösningar som 4G. En satsning på marksänd digitalradio går däremot inte att försvara ekonomiskt, utan skulle innebära att miljoner euro satsas på ett projekt som inte är nödvändigt, skriver Lagardère, Nextradio TV, NRJ och RTL i ett pressmeddelande från branschorganisationen Bureau de la Radio.

31 maj var den sista ansökningsdagen för de som vill sända digitalradio i Paris, Marseille och Nice. Men de fyra stora reklamradiobolagen väljer att inte använda de tillstånd som de fått 2009 inför ett tidigare beslut att införa digitalradio i Frankrike (Radio Intelligence)

lördag 2 juni 2012

Öppet brev till BBC-ordföranden: DAB ifrågasätts av expert

I ett öppet brev till BBC-ordföranden Lord Patten uttrycker konsulten John Shaw sina farhågor om hur public serviceföretaget förhåller sig till övergången till digital radio. I brevet, som är rubricerat "Matching audience demand to digital sound broadcasting", pekar han bl.a. på problemet med att planeringen är inriktad på att digital radio skall distribueras i paketerade programströmmar via DAB på samma sätt som digital television är organiserad. Men hur publiken lyssnar på radio skiljer sig markant från tv-tittande.  Det finns här en stor brist på ett helhetsperspektiv vilket också visat sig när hittills de stora radioföretagen prioriterats i DAB-multiplexer på bekostnad av de mindre radiostationerna. Det är dock här det framtida utvecklingsbehovet finns; community, lokalt eller regionalt.

John Shaw skriver i sin fyra sidor analys att planerarna inte tagit hänsyn till den senaste tidens utveckling av digital ljudradio. Han lyfter fram möjligheterna med alternativ till DAB-tekniken; Digital Radio Mondiale, DRM30 och DRM+ , som är betydligt frekvenseffektivare och mindre energikrävande. Särskilt som det nu finns ett globalt intresse av DRM-systemen bl.a. i viktiga utvecklingsländer som Indien och Brasilien.

Shaw menar att det inte för sent att åter ta upp debatten om den digitala övergången. En sådan måste inkludera en ordentlig analys om vad lyssnarna verkligen vill ha och hur radioföretagen kan svara mot detta. Istället för att nöja sig med den nu 25 år gamla filosofin att ”en storlek passar alla” och att ljudradio bara är en avknoppning av paketlösningen för tv-sändningar.

John Shaw är idag fristående telekomkonsult och har tidigare arbetat i brittiska handels- och industridepartementet liksom mediemyndigheten Ofcom. I mitten av 90-talet var han involverad i den tidiga planeringen av digital radio.

Hela brevet till Lord Patten kan hämtas via länken t.h.

onsdag 23 maj 2012

Vänder det neråt för DAB-radion?

Nästan 30 % av radiolyssningen i Storbritannien sker idag digitalt, men DAB-radio minskar sin andel. Enligt Rajars senaste mätning gick DAB-radion ner från 19,4 till 19,1 % första kvartalet i år. Samtidigt ökade radiolyssnandet på nätet och via appar från 3,4 till 3,9 %.  Lyssnandet via digital-tv var i stort sett oförändrat 4,4 %.

Totalt 63,1 % av allt radiolyssnande sker fortfarande på FM och mellanvåg. En minskning från 64,1 %

En övergång till digital radio sker i Storbritannien först när 50 % av allt lyssnande sker digitalt. Tidigare räknade man att detta skulle ske 2013-2015, men nu blir det närmare 2020. Dessutom räknar ingen längre med att det analoga FM-bandet läggs ned särskilt för mindre radiostationer. 

söndag 13 maj 2012

EU: Lokal radio vill ha rätten att äga och driva egna sändare även digitalt

Community radio - den icke-kommersiella lokalradion eller närradion - i Europa består av ca 2.800 radiostationer. Organisationer som representerar denna sektor samlades 8-9 maj 2012 till ett seminarium och en hearing i Europaparlamentet i Bryssel under temat "Community Radio: A Contribution to the Digital Debate".  Bland deltagarna fanns även europaparlamentariker och representanter från mediemyndigheter. 

I sitt slutdokument som överlämnades till Europaparlamentet uppmanades EU och dess medlemmar att ta hänsyn till sektorn i all relevant Europapolitik som mediepluralism, informations - och kommunikationsteknik, den digitala utmaningen liksom i kulturella, sociala och ekonomiska sfärer.

Man vill vidare bl.a. ha en jämbördig tilldelning av frekvensspektrum mellan public service, kommersiell och community broadcasting sker, både på analoga och digitala plattformar. Lagar om detta finns redan utanför Europa bl.a. i Argentina.

För att möjliggöra att community radio skall kunna migrera till digitala plattformer krävs finansiellt stöd. Man vill också att de organisationer som representerar sektorn
såväl på den paneuropeiska som nationella nivån regelmässigt konsulteras i alla relevanta ärenden på europeisk och medlemsstatspolicy.

Vid seminariet diskuterades de två europeiska digitala sändningsteknikerna DAB+ och DRM+ AMARC Europe, som organiserade det hela, har tidigare tillsammans med Community Media Forum uttalat att analogt FM för lång tid framåt är den bästa sändningstekniken för mindre radiostationer och vill man senare migrera till en digital plattform är DRM+ att föredra. En dialog har också tagits upp med olika intressen om provsändningar i en del europeiska huvudstäder med tonvikt på mottagare för DRM+

I slutdokumentet togs systemvalet inte upp. Sektorn vill dock att EU och medlemsstaterna säkerställer att digital sändningsteknik och lagar låter community radio även i fortsättningen kan såväl äga som driva sina egna sändningssystem. Man vill således inte tvingas in i multiplexsystem gemensamma med public service och kommersiell radio  Sändarsystem som DAB+ drivs dessutom av en tredje affärsdrivande part. 

måndag 23 april 2012

Kommersiell radio hoppar av digitalradion i Norge

SBS Radio hoppar av det norska digitalradiosamarbetet Digitalradio Norge.
Anledningen till avhoppet sägs vara att SBS Radios ägare Pro Sieben Sat 1 inte vill ge det finansiella stöd som krävs för en utbyggnad av digitalradionätet via Digitalradio Norge. Kvar i samarbetet finns NRK och MTG Radio-ägda P4.

Nyheten kommer bara några dagar innan auktionen om det nya rikstäckande digitalradionätet "Riksblokk II" genomförs nu på onsdag och torsdag. Auktionen gäller hela sändningsutrymmet i DAB-nätet fram till utgången av år 2031."Efter ett väldigt bra samarbete om radiodigitaliseringen med SBS under flera år, tycker vi det är tråkigt att deras ägare inte längre kan ställa upp med den finansiering som krävs. Samtidigt vet vi att SBS har haft en svår ekonomisk situation under en längre tid och vi har varit förberedda på att något sådant här skulle kunna ske" säger Ole Jørgen Torvmarkchef för Digitalradio Norg till Radioassistant.com.

måndag 19 mars 2012

Sveriges Radio måste spara 150 miljoner, men vill satsa på digitalradio

De senaste tio åren har SR bara fått en höjning av medlen med 2 procent per år, vilket inte har räckt för ökade löner och andra kostnadshöjningar. De senaste tio åren har därför stora besparingar genomförts. Motsvarande 200 heltidstjänster har försvunnit under samma period. 2010 fick SR däremot en uppräkning av anslaget på tre procent.

För att behålla balansen måste företaget spara ytterligare 150 miljoner kr fram till slutet av nästa år.  Om den tvåprocentiga uppräkningen fortsätter även under nästa tillståndsperiod (2014-2019) innebär det därför i praktiken en neddragning av anslaget med totalt 300 miljoner kr per år jämfört med nu. Därför krävs ytterligare besparingar. Den förra stora neddragningen 2007 gällde framförallt teknik och administration.  Vid nästa neddragning kommer det att i mycket större utsträckning handla om den direkta programverksamheten.  

SR upprepar sitt krav på en plan för övergången till digitalradio och en finansiering av de dubbla kostnaderna för parallellsändningar och för nya program. Flera skäl talar för digitalisering av den marksända radion i Sverige. Ett beslut om detta handlar om en viktig del av svensk infrastruktur och kan endast fattas utifrån ett övergripande perspektiv, av regering och riksdag skriver SR. Ska digitaliseringen bli framgångsrik förutsätts att riksdagen fattar beslut enligt en genomarbetad plan, som innehåller förutsättningar och tidpunkt för övergång från FM till digitalradio och en finansieringslösning för de dubbla kostnader som parallellsändningar innebär. Det måste också finnas finansering för det tillkommande programutbud som är nödvändigt för att digitaliseringen av radio ska bli framgångsrik säger företaget.

söndag 26 februari 2012

EU: Håll valet av digitalradiostandard utanför politiken

Kommissionen bekräftar multistandard.
Inget behov av EU-samordning


Europeiska Kommissonen har på uppdrag av vice ordförande och kommissionär Neelie Kroes besvarat en skrivelse från Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe. Organisationerna tog upp de problem som införandet av DAB+, som en gemensam digital standard för digitalradio, skulle medföra för mindre radiostationer (lokalradio, närradio etc).  Som ett bättre alternativ förespråkade CMFE  och AMARC den av Internationella Teleunionen nyligen godkända världsstandarden DRM+ som kan användas på nuvarande FM-bandet.

EU har f.n. ingen gemensam policy ifråga om rundradio utan medlemsstaterna tar själva ansvar för detta enligt subsidaritetsprincipen skriver kommissionen. Den inser dock att olika krav på radiomediet ställs i skilda policyområden inom EU särskilt ifråga om fördelning av frekvenser för radiosändningar.

Genom sina regelmässiga kontakter med olika intressenter inom radioområdet har kommissionen dragit en del slutsatser. För det första verkar det finnas konsensus om att framtidens radiodistribution kommer att ske via flera plattformar inklusive internet. För det andra kommer trådlösa sändningar, som DAB och DRM, att fortfarande vara den enda plattformen för verkligt mobil mottagning. Man noterar att det nu byggs in multistandardanpassade chips och programvara i nya mottagare som kan leda till en massmarknad. Kommissionen skriver dock att politiken måste fortsätta att hålla sig både neutral ifråga om tekniska lösningar och tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till framtida lösningar.

Inget i kommissionens kontakter inom radioområdet har hittills visat på behovet av en av EU genomförd samordning av digitalradio. Medlemsstaterna har inte heller uttryckt några behov av en samordning i kommissionens regi.

CMFE:s ordförande Pieter de Wit kommenterar att det är glädjande att kommissionen bekräftar att framtidens radiodistribution kommer att ske med flera standarder. Det är också viktigt att politiken skall hålla sig teknikneutral och öppen för framtida lösningar. Detta kommer att underlätta för community radio (närradio m.m.) att av nationella regeringar och tillståndsgivande myndigheter att inkludera DRM+ när man digitaliserar radion säger de Wit.

Läs mer på http://cmfe.eu