onsdag 27 januari 2016

Påtvingad FM-stängning bryter mot regler om en fri marknad

Lokalradioförbundet anmäler norska DAB-beslutet till europeisk övervakningsmyndighet
Som vi tidigare aviserat har nu Norska lokalradioförbundet (NLR) formellt anmält beslutet om avstängning av FM-bandet till EFTA:s övervakningsmyndighet, ESA. NLR anser att beslutet strider mot reglerna om fri rörlighet för varor och friheten att etablera sig. Beslutet har snedvridit konkurrensen och gynnat de stora aktörerna, menar förbundet.

NLR anser att stortingsbeslutet att stänga FM-bandet i 2017/2022 kommer att få enorma konsekvenser för medlemmarna i föreningen, och kommer i många fall leda till lokal radio måste lägga ned sin verksamhet. NLR anser att FM och DAB bör existera sida vid sida, så länge stationerna själva vill det, framgår det av skrivelsen till ESA.

NLR oroas för effekten av att släcka de nationella stationer och tvingad nedstängning av lokalradion i storstäderna får för konkurrenssituationen och flödet av varor och tjänster på den norska radiomarknaden. NLR menar att digitaliseringen av radio inte genomförs på en fri marknad och med en strategi som endast vissa delar av industrin står bakom.

De norska myndigheterna har, genom inblandning skapat orättvisa konkurrensvillkor till förmån för de stora aktörerna på marknaden och en viss teknik. Regeringen har således strävat efter att skapa en situation där radio marknaden under lång tid kommer att domineras av ett fåtal stora aktörer, som kan vara i strid med konkurrenslagstiftningen inom EES.

När det gäller fri rörlighet för varor och tjänster påpekar NLR att miljoner FM-radio kommer att vara värdelösa av 2022. Dessutom kommer de FM-sändare som köpts av radiobolag förbjudas eller omöjliga att använda.

Förbudet mot att använda FM-bandet kommer också att leda till att det blir mycket svårt för nya aktörer att etablera sig på radiomarknaden i Norge. Det finns inte heller några godtagbara skäl för norska myndigheterna att begränsa användningen av FM-bandet. 

Klagomålet till ESA kommer efter NLR har bett kulturdepartementet svara på en rad frågor om man hade övervägt EES-reglerna inför beslutet om en FM-stängning.

Norge är inte EU-medlem, men med i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i EU, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge.

Norska Lokalradioförbundet har så gott som samtliga lokala radiostationer; såväl kommersiella som icke-kommersiella (närradio) stationer som medlemmar.

Läs även