lördag 23 januari 2016

DAB-radio tar frekvensutrymme från svensk TV

Förslag från PTS reserverar eget utrymme för digitalradio
Sverige har liksom många andra länder beslutat att övre delen av UHF-bandet (700 MHz-bandet) ska användas av mobilt bredband och att marksänd television får flytta på sig. 
PTS har förra veckan till regeringen lämnat sitt förslag till planeringslösning för marksänd tv under 694 MHz från 2017. Lösningen har inte påverkat inte möjligheten till utbyggnad av marksänd digital ljudradio i 174–240 MHz (VHF band III). Näringsdepartementets direktiv till PTS att försäkra utrymme för T-DAB i VHF band III skrevs dock innan regeringen förra året beslöt att stoppa DAB-projektet.

Frekvensutrymmet som får upplåtas för marksänd tv efter 31 mars 2017 är VHF bnd III 174–230 MHz och UHF 470–694 MHz. 

Den planeringslösning som har tagits fram av PTS  
• möjliggör 6 nationella nätlager genom att varje allotment innehåller 6 frekvenskanaler under 694 MHz,
• medger möjlighet till sändningar av regionala program i mer än ett sändarnät,
• påverkar inte möjligheten till utbyggnad av marksänd digital ljudradio i 174–240 MHz och
• möjliggör att frekvensutrymmet 694–790 MHz kan frigöras för annan användning fr.o.m.  1 april 2017.

I syfte att verifiera hållbarheten i PTS bedömning har en enklare känslighetsanalys genomförts. Det är ett antal yttre faktorer, där PTS möjlighet att påverka är liten eller obefintlig, som kan påverka de bedömningar som PTS gör i denna redovisning:

• Nya eller uppdaterade nationella beslut i våra grannländer vad gäller den framtida användningen av 700 MHz-bandet.
• Nya eller uppdaterade nationella beslut i våra grannländer vad gäller den framtida situationen för de marksända tv-näten.
• Det faktum att flera av våra grannländer i större utsträckning änSverige är direkt påverkade av Rysslands framtida användning av frekvensutrymmet 470–790 MHz, vilket i sin tur kan påverka Sverige.
• Beslut som fattas av EU-kommissionen om 700 MHz-bandet eller om frekvenserna för marksänd tv.

Public servicerådet (PSR) har i ett yttrande till regeringen pekat på att det är osannolikt att Sverige någonsin kommer att upprätta särskilda sändningsnät för T-DAB.  Det är därför ett slöseri med frekvensresurser att i VHF Band III reservera utrymme för T-DAB. I regeringens beslutsunderlag ifråga om frekvensutrymmet i VHF Band III och UHF-bandet bör bedömningar göras utifrån en analys av de förändrade konsumtionsvanorna ifråga om radiolyssnande och tv-tittande såväl i Sverige som i övriga världen.  

Idag beräknas ca 40 % av svenska hushålls tv-tittande ske via Internet. Samtidigt har tv-tittande via det marksända digitala nätet fortlöpande sjunkit till idag 24 % av hushållen. För ljudradio sker numera ca 25-30 % av lyssningen på SR:s kanaler via Internet.  

Bl.a. pekar PSR på Finland som redan 2007 bestämde sig för att använda hela VHF band III för television (DVB-T(2)). PSR menar att om man vill kan man senare nyttja DVB-T2/DVB-T2 Lite för radiosändningar över tv-näten vilket redan sker i 37 länder. Detta är betydligt effektivare än T-DAB. PSR aviserar också framtida möjligheter till rundradiosändningar i mobila bredbandsnät med nya tekniken LTE Broadcast.


Läs även