onsdag 14 oktober 2015

Hoppet ute för DAB-radio i Sverige

Regeringen meddelar riksdagen att frågan är slutbehandlad
I sitt svar på Riksrevisionens granskningsrapport om digitalradio bekräftar regeringen sin linje som också angetts i budgetpropositionen och anser därmed frågan slutbehandlad. Regeringen skriver att det saknas sett till remissutfallet som helhet, ett brett och tydligt stöd för en digital övergång och man går därför inte vidare med utredningens förslag. Inte heller aviserar man en ny utredning i frågan. Därmed släcks allt hopp för att Sveriges Radio och de två kommersiella radiobolagen ska kunna ersätta FM med DAB 2017-2022. 

Remissutfallet visar att det för närvarande finns alltför många invändningar och olösta frågor för att regering och riksdag ska kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en digital övergång och släckning av FM-nätet innebär. 

Regeringen skriver att de invändningar och olösta frågor som framkommer är i huvudsak följande. Flera remissinstanser påtalar att en digital övergång kan påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, bland annat möjligheten att kommunicera så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Bristande geografisk täckning är ett annat problem som lyfts fram av flera remissinstanser. Det framkommer vidare att det för närvarande inte finns någon enighet mellan de kommersiella radioföretagen kring hur de nuvarande tillstånden för analog kommersiell radio ska hanteras fram till en släckning av FM-nätet, vilket innebär att en viktig förutsättning för en digital övergång inte är uppfylld. Det anförs också att det är oklart om det finns en konsumentdriven efterfrågan på digital marksänd radio. Utan en stark efterfrågan riskerar fördelarna med en digital övergång att gå om intet. 

Vissa av de invändningar som framkommer i remissvaren och som regeringen vägt in i sin bedömning är desamma som i Riksrevisionens slutsatser. Det är dock det samlade remissutfallet, och det förhållandet att det bland remissinstanserna saknas ett brett och tydligt stöd för en digital övergång, som ligger till grund för regeringens bedömning. Som regeringen vidare noterat påtalar Riksrevisionen att dess granskning inte fokuserar på mediepolitiska aspekter som mångfald, massmediernas oberoende och yttrande- och informationsfrihet. 

Mot bakgrund bland annat av den internationella utvecklingen kan det dock enligt regeringens bedömning inte uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. I och med denna skrivelse anser regeringen att riksrevisionens granskningsrapport är slutbehandlad. 


Det kan noteras att regeringen dock inte besvarat Riksrevisionens riktat mot hur digitalradiofrågan har hanterats av staten främst kulturdepartementet och radio- och tv-verket. Denna hantering har i dock skett under tidigare s- och alliansregeringar.

Det råder numera en stark skepsis mot DAB och en nedsläckning av FM-radion även i politiska partier utanför regeringen. Även om ett regeringsskifte skulle ske idag är det inte sannolikt att DAB-radio kan komma tillbaks på den mediepolitiska arenan. 

Det är fortfarande är helt fritt fram för Bauer och MTG att sända i DAB+ men det är inte sannolikt att man gör detta utan att SR är med på tåget. Det finns nämligen inga tecken på att radiopubliken frivilligt lämnar FM - liksom online - för DAB. De kommersiella radiobolagen måste nu ta beslut om man ska börja sända utan SR är med. Detta måste ske enligt de sändningstillstånd man tidigare har fått - senast 1 juli 2016.

Läs

Läs även