måndag 24 februari 2014

Ny digitalradioteknik prövas för första gången i Sverige

Med DRM+ kan FM-bandet stegvis eller delvis digitaliseras
I Stockholmsområdet har den första provsändningen med det nya digitalradiosystemet DRM+ startat. Provsändningarna sker från Danderyd med en DRM+ sändare på FM-bandets frekvens 97,0 MHz med 500 Watts effekt.

Sändningarna, som sker i samråd med Post- och telestyrelsen, ska till att börja med pågå i sex månader. Den första etappen genomförs i syfte att skapa underlag för en teknisk analys och den andra för en mer detaljerad utvärdering.

Bakom projektet står
Digital Radio Sweden (DRS), en neutral, kommersiellt och politiskt obunden, ideell förening. DRS vill visa att det finns alternativ till DAB och genom detta möjliggöra att kompetenta och välgrundade politiska beslut fattas i frågan om övergång från analog till digital radio.

DRS vill bredda den allmänna kunskapen om digitalradio. Idag sätter man ofta likhetstecken mellan ”digitalradio” och DAB-teknologin. Digitalradio är i själva verket ett samlingsbegrepp för digital distributionsteknik för etersänd rundradio där DAB endast utgör en av fyra internationellt godkända standarder. Det är viktigt att satsa på teknik som är framtidssäker och även optimal för de mindre operatörerna inom lokalradio och närradio.

DRS skriver också i sitt pressmeddelande att det också är viktigt att se till att det knappa eterutrymmet utnyttjas på effektivaste sätt. DRS vill värna om såväl samhällsekonomin som konsumenternas intressen och verka för att allmänna medel (skatt eller tv-avgift) används effektivt.

Fakta
Det finns idag 53 kanaler med Sveriges Radio, kommersiell radio och närradio på FM-bandet i Storstockholmsområdet. Om man skulle genomföra en fullständig digitalisering med DRM+ skul det bli utrymme för ca 200 kanaler. Tekniken gör det å andra sidan möjligt att genomföra en stegvis övergång från analogt till digitalt och även samtidigt sända analogt och digitalt sida vid sida i samma kanalutrymme.

DRM (Digital Radio Mondiale) är ett Europeiskt system som är utvecklat betydligt senare än DAB, som första gången testades i Sverige 1991. DRM är det enda digital system som kan användas för samtliga frekvensband som är avsatt för rundradio. DRM30 för frekvenser under 30 MHz (kort-, mellan- och långvåg) och DRM+ för högre frekvenser 30-230 MHz. DAB kan enbart användas i högsta frekvensbandet (Band III). DRM+ har tidigare testsänts i sju andra europeiska länder liksom i Brasilien och Sri Lanka.

Politiskt beslut om DAB+ radio avses tas 2015. Nuvarande regering har dock beslutat att de som vill sända DAB också själv finansierar satsningen "på marknadens villkor". Detta innebär att inga skattemedel eller tv-avgiftsmedel kan komma ifråga. Regeringen har också konstaterat att DAB-systemet inte är lämpligt för mindre lokalradio som närradio.