lördag 8 juni 2013

Statligt DAB-stöd snedvrider konkurrensen på radiomarknaden

Offentlig finansiering strider mot EU-rätt och anmäls till kommissionen
Att SR har begärt ett statsstöd för att bygga ut digitalt DAB-nät har fått ägaren till bolaget Profatus, som i sin tur äger webbradiostationerna Hit24 och Old Basterd's Radio att skriva till regeringen. Ett sådant statsstöd står i strid med EUF-fördraget.


Marek Andersson, som också är jurist, påpekar att ett sådant statsstöd direkt eller indirekt kommer att innebära att även hans radiostationers konkurrenter MTG:s och SBS DAB-nät byggs ut, då dessa ligger i samma nät som SR. Då kraven för att sända digital kommersiell radio är så högt ställda omöjliggör detta för en mindre näringsidkare som honom att få ett tillstånd kommer detta innebära att staten otillbörligt gynnar delar av marknaden medelst snedvrider konkurrensen på marknaden.

Det enda rimliga är att dessa bolag bygger sitt nät med egna medel samt i SR:s fall med medel som ryms inom SR:s normala anslag. Även en ökning av nämnda anslag med indirekt syfte att bekosta en utbyggnad av DAB-nätet kommer att innebära att olagligt statsstöd utgått i strid med det europeiska EUF-fördraget.

Om regeringen ändå beslutar att utge ett sådant statsstöd för utbyggnaden av SR:s, MTG:s och SBS DAB-nät står detta i strid med EUF-fördraget och kommer att medföra att detta anmäls till Kommissionen, överklagas i enlighet med art. 19.1, 2 st Lissabonfördraget varvid även krav ställs på att stödet stoppas interimistiskt. Vid eventuellt avslag kommer talan om ersättningsanspråk att föras grundat på det faktum att tillståndsvillkoren satts för högt varvid konkurrensen avsevärt snedvrids redan utan ett statsstöd samtidigt som om ett statsstöd olagligen går ut konkurrensen snedvrids ytterligare. Det är högst troligt att domstolen måste tillfråga EU-domstolen vilket kan ta flera år.

Ett sådant ersättningsanspråk från Profatus radiostationer kommer i sådant fall att grundas på den skada som skett med anledning av effekterna av ovan nämnda begränsningar och stöd. Enligt EU-rätten innefattar detta utebliven vinst baserat på vad verksamheten hade kunnat generera om tillstånd hade kunnat sökas förutsatt att ingångströskeln inte hade varit satt så högt samt baserat på hur verksamheten skulle utvecklats och genererat vinst om åtgärden inte vidtagits av staten. Detta helt i enlighet med EU-domstolens dom Brasserie du pêcheur och Factortame, punkten 90. 

Marek Andersson är övertygad om att radiostationens lyssnarsiffror på sikt även varit avsevärt högre om inte ingångskraven ställts så högt för tillstånd att det vore möjligt att söka dessa. Han uppmanar regeringen att inte besluta om något stöd till SR:s, MTG:s och SBS:s utbyggnad av DAB-nätet.