måndag 21 maj 2018

Tråd eller trådlöst. Internet kräver ny lagstiftning för radio och tv.

Ny rapport beskriver problematiken.
Den snabba övergången för radio och tv från eterburen distribution i marknät till Internet via tråd eller trådlöst har trasslat till trasslat till regelsystemets begrepp för lagstiftarna. På beställning av kulturdepartementet har därför nu Myndigheten för press, radio och tv tagit fram rapporten "Distribution via internet” som beskriver tekniken för trådburen och trådlös distribution av radio- och tv-program via internet. Här belyses vad trådburet respektive trådlöst innebär och hur distributionen sker i fråga om linjära sändningar och tillhandahållanden som startar på tidpunkter som användaren väljer.


Yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen skiljer på sändningar genom tråd respektive sändningar på annat sätt än genom tråd. I rapporten redogörs för vilka regler som träffar de två distributionsformerna. Myndigheten redovisar också vissa iakttagelser som kan göras utifrån den tekniska beskrivningen och lagstiftningen på området.

Bakgrunden till uppdraget är uppdelningen i lag av sändningar i tråd respektive trådlöst och de förändringar som skett med ökad programverksamhet och konsumtion på internet.
 

Idag tar endast 20% av hushållen emot SVT och TV4 via det digitala marknätet.  SVT rapporterar att ca 1,5 miljon tittar dagligen enbart på SVT via nätet.  SR har ännu inte redovisat hur lyssnandet fördelar sig, men enligt senast interna uppskattningen 2017 rör det sig om att omkring en tredjedel av lyssnandet på SR:s kanaler sker via nätet (direkt, play eller podd) och två tredjedelar via FM-nätet.
 

Ladda ner
Rapport - Distribution via internet (4529kb)