söndag 22 januari 2017

FM-stängningen i Nordland visar på DAB-teknikens sårbarhet

Norska regeringen riskerar nationellt radiohaveri.  
8 februari läggs Trøndelag och Geneve i vågskålen.
Efter nedsläckningen av FM-sändarna för rikstäckande radio i Nordlands fylke 11 januari fick många osäker eller ingen DAB-mottagning alls. Helt annat än vad NRK utlovat.
Missnöjet med DAB i Nordland har inget med det avbrott som onsdagskväll drabbade FM- och DAB-nätet över hela landet. Mycket pekar nu på att DAB inte kan ersätta FM fullt ut.

Efter en vecka sade hälften av de tillfrågade i en enkät att de har lämnat NRK i Vesterålen efter FM-sändarna släckts. I Narvik med ca 20.000 invånare rapporterades att mer än 50% av lyssnarna inte kunde ta emot DAB+  och ca 25% hade icke stabil täckning. Man uppskattar att 75-80% av Narviks befolkning inte längre hade tillgång till NRK. 

Orsaken till täckningsproblemen med DAB kan i första hand inte lastas på bristfällig teknisk beredskap hos NRK och sändarägaren Norkring utan ligger främst i att DAB-systemet har inbyggda brister ifråga om stabilitet och räckvidd. Härvidlag är FM-systemet fortfarande överlägset.

Radioteknikern Lars Mossberg i Stockholm påpekar att täcka ett helt område med DAB som använder en mux med många samtidiga radiokanaler tar upp ett bredare frekvensutrymme än en enda FM-kanal. Det innebär automatiskt ett problem att täcka ett specifikt geografiskt område. Detta tillsammans med en högre sändningsfrekvens och ett felskydd som inte är optimerat kräver både kraftigare ERP-uteffekt efter antennerna, fler sändare som nästan är lika nära placerade som mobilnätens sändare. Först då drar man nytta av fler samtidiga sändare som sänder på samma frekvens (SFN).

DAB är också ett förrädiskt radiosystem eftersom mottagning är möjlig mycket nära det godkända tröskelvärdet. Det innebär att omgivningen och vädret ibland kan spela in så att mottagning av DAB-muxen begränsas kraftigt. När ett sådant väder uppträder så ger det problem i en hel mux (multiplex) där många DAB-kanaler ryms. Systemet är därför osäkert ibland. Eftersom sändarna går på max uteffekt finns inga reserver kvar utan mottagningshål uppstår lätt.

Mobilnätens sändare är ofta kraftigt strypta för att ge plats till fler samtidiga användare. Täckningshålen kan fyllas igen vid problem och detta styrs av operatörerna på bekostnad av antalet användare som kan använda nätet samtidigt,
skriver Mossberg till Public Access.

Varför har då inte dessa problem uppmärksammats i andra länder där det finns regelbundna DAB-sändningar?  Enligt en tysk expert handlar det helt enkelt om att i Tyskland liksom andra länder där DAB eller DAB+ finns är bassystemet för marksänd radio fortfarande FM. Alla har FM helt enkelt.

Om det blir sådana mottagningsproblem med DAB, som nu rapporteras från Nordland, byter radiolyssnaren helt enkelt till FM eftersom vanligtvis mottagarna, särskilt för bilradio, har både DAB/DAB+ och FM. Detta kan också till viss del ske automatiskt när DAB faller ur. Men i Norge kommer radiolyssnaren inte ha alternativ för att kunna ta emot marksänd radio. Problem blir också tydliga i Nordland och andra glesbebyggda områden till skillnad mot exempelvis i tyska storstäder där det alltid finns flera alternativ för radiolyssnaren.

Nästa en vecka kommer kulturminister Helleland att presentera den rapport om arbetet med FM-släckningen som Stortinget i december begärde att regeringen fortlöpande skulle redovisa. Høyres mediepolitiska talesman i Stortinget Svein Harberg, har varit tydlig om att man i värsta fall måste senarelägga släckningen, om inte allt fungerar som planerat.  


Det är dock inte sannolikt att ett sådant beslut tas innan nästa planerad släckning i Trøndelag, Møre och Romsdal den 8 februari eftersom denna är samordnat med EBU:s ”Digital Radio Summit” i Geneve samma dag. En uppskjuten nedsläckning skulle innebära en prestigeförlust för regeringen, NRK och WorldDAB.

Läs även
Halva befolkningen utan public serviceradio i norskt län
Norges unika FM-stängning imponerar inte utomlands
Ledare: Res till Lofoten och upplev kejsarens nya kläder