måndag 7 november 2016

Krav på demokratiska värderingar i nytt statligt mediestöd från 2018

Lokal journalistik stärks, statligt mediebolag och investeringsfond föreslås av medieutredningen
Huvudlinjen är att stärka den lokala journalistiken. Enligt en undersökning som Medieutredningen genomfört anser 43 procent av medborgarna att de inte får tillräcklig information om viktiga lokala händelser. Dagens presstöd i form av driftsstöd ersätts av ett produktionsstöd, som kan omfatta alla innehålls- och spridningsformer. Stödet blir inte begränsat till betalda tidningar och på papper, utan kan ges även till exempelvis digitala medier, gratistidningar, nyhets- och bildbyråer. - Utredningen, som idag överlämnades till regeringen av Anette Novak, förslår även nya mediepolitiska mål för samhället.


Behovet av nya mediepolitiska mål enligt medieutredningen:

Mediepolitiken bör få en ny, postmassmedial inriktning för att harmoniera med medborgarnas behov i det digitaliserade, globaliserade och individualiserade medielandskapet.

Mediepolitiken bör främja medborgarnas tillgång till samlande arenor med allsidig, tillförlitlig och aktuell information, samt deras möjligheter att ta del av och aktivt medverka till ett tryggt offentligt samtal.

Målen bör ta sin utgångspunkt i att medborgarna blivit aktiva medieborgare, och sträva efter att skapa en så medie- och infor- mationskunnig allmänhet som möjligt, kapabel att ansvarsfullt utöva sin yttrandefrihet.

Utredningen föreslår att budgetramen ökar stegvis med totalt 165 miljoner kr fram till 2020, då det i uppgår till 732,1 miljoner kr. Samtidigt som ramen för stödet ökar, ställs också nya villkor på dem som beviljas. Utredningen ställer bland annat krav på ett "kvalitativt och allsidigt journalistiskt innehåll".

Dessutom föreslår utredningen att samma villkor som finns i radio- och tv-lagen, ska gälla även för de nyhetsmedier som beviljas mediestöd. Trots att kravet på kvalitet och inre mångfald i sig betyder att det ska finnas en bredd i perspektiv och representation, behöver det tydliggöras genom ett eget villkor, sade Anette Novak vid pressträffen på kulturdepartementet idag. Hon tror inte det villkoret skadar yttrandefriheten. Staten garanterar yttrandefriheten i den roll som staten har i upprätthållandet av grundlagarna. Staten är garant för mänskliga rättigheter i sin roll som normbildade, och en del av detta är hur staten spenderar pengar, sade Novak. Hon betonade att skattebetalarna har rätt att veta var deras pengar går.

Det nya stödet ska beräknas utifrån kostnader istället för utifrån betald upplaga, och kraven blir lägre för nystartade medier och medier som riktar sig till minoriteter.

I förslaget ingår också en tydligare separation från staten. Medieutredningen föreslår att det nya mediestödet fördelas av en ny mediestödsnämnd, utan politisk representation. Nämnden medlemmar ska nomineras av mediebranschen, men endast representera sig själva. Nämnden behöver göra kvalitetsbedömningar om mediernas innehåll, som politiker varken kan eller ska göra, sade Novak.

Utredningen vill även se en bred satsning på medie- och informationskunskap, en ny konkurrensutredning och en ny mediefinansieringsutredning. Ett annat förslag som utredningen ger är att skapa en investeringsfond för nystartade medieinitiativ.

Utredningen skissar också på ett nytt offentligt finansierat mediebolag - vid sidan av tre nuvarande public servicebolag - som ska fungera som "komplement snarare än konkurrent till marknaden”.  Mediebolaget ska främst verka i andra kanaler och på platser där marknaden inte förmår. Finansieringen skulle kunna ske genom rationaliseringar av nuvarande statligt mediestöd d.v.s. public servicekoncernen. Man vill även fortsätta diskutera sammanslagningar av SVT, SR och UR.

Utredningen är välmatat och innehåller förutom analys och förslag även idéskisser om bl.a. 
- Ett stärkt medialt civilförsvar
- Informationspåverkan från offentliga verksamheter
- Skärpta straff för hot mot journalister
- Stärkt användarskydd
- Möjliggörande infrastruktur.

Ladda ner hela slutbetänkandet 
En gränsöverskridande mediepolitik - För upplysning, engagemang och ansvar.

Ladda ner utredningens PM 23 mars 2016