torsdag 3 december 2015

Kommissionens stopp för ensidigt statsstöd drabbar DAB-radio

EU-domstolen bekräftar beslut om återbetalning av statsstöd för marksänd digital-TV
EU Tribunalen i Luxemburg bekräftar kommissionens beslut att återkräva det statliga stöd som Spanien gett operatörerna av marksänd tv. De åtgärder som vidtagits av de spanska myndigheterna har inte respekterat principen om teknikneutralitet. Digitaliseringen av sändningar i EU kan genomföras tekniskt via marknät (DTT), satellit eller kabel plattformar eller via bredbandsanslutning till Internet. - Beslutet blir vägledande såtillvida att inte heller etablering av DAB-radio kan erhålla ensidigt statsstöd inom EU.

Mellan 2005 och 2009 har de spanska myndigheterna beslutat om en rad åtgärder som syftar till att underlätta övergången från analog till digital television. Syftet var att nå 98% täckning av den spanska befolkningen av marksänd digital-tv-tjänst (DTT), som motsvarar den procentsats som omfattas av analog television 2007. Sedan täckningskraven riskerade att inte nå denna nivå i ett område var det nödvändigt att säkerställa TV-täckning i det området. De spanska myndigheterna bidrog därför med offentlig finansiering för att stödja processen för DTT i detta område.

I juni 2013 kommissionen, efter ett klagomål från satellitoperatören SES Astra, tog ett beslut genom vilket den förklarade att stödet som beviljats operatörerna av marksänd tv-plattform område II vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden i hela Spanien, med undantag för den autonoma regionen Kastilien-La Mancha. I samma beslut ålade kommissionen återbetalning av stödet från mottagarna.

Spanien, de autonoma regionerna Baskien, Galicien och Katalonien, samt ett antal digitala markbundna tv-operatörer, begärde förstainstansrätten att ogiltigförklara kommissionens beslut. I domen 26 november 2015 tribunalen avfärdar alla åtgärder och bekräftar kommissionens beslut.

Tribunalen konstaterar först och främst, att kommissionen inte begick något fel när den ansåg att, i avsaknad av en tydlig definition av driften av ett marknätet som en offentlig tjänst bör åtgärderna betraktas som statligt stöd.

Kommissionen hade rätt att anse att de ifrågavarande åtgärderna inte kunde betraktas som statligt stöd som är förenligt med den inre marknaden, i synnerhet eftersom de inte respekterar principen om teknikneutralitet. Tribunalen anser att kommissionen inte har gjort någon uppenbart oriktig bedömning när den ansåg att ingen studie som presenterades av de spanska myndigheterna kunde motivera valet av marknätet eftersom dessa studier inte ger tillräckliga bevis för marknätets överlägsenhet i jämförelse med en satellitplattform.

Fakta:
I de länder som har satsat mest på DAB-radio har ett statsstöd varit avgörande eftersom tekniken inte kan konkurrera på en öppen marknad (som Internet). Hit hör främst Danmark, Norge, Storbritannien, Schweiz och Australien. Ofta går en stor andel av stödet via statligt ägda public serviceföretag som NRK i Norge (som dock inte är medlem i EU). Till skillnad mot marksänd digital-tv har DAB konkurrens även av andra system för marksänd digital radio främst DRM och HD Radio.

Ladda ner

Läs även