måndag 2 november 2015

Sveriges Radio fortsätter sprida osakligheter om DAB-radio

Public serviceregler gäller inte webbpublicering. SR uppmanas att acceptera DAB-nej.
I ett brev till SR:s styrelse kräver Public servicerådet (PSR) att företaget tar bort den partiska och osakliga texten om digitalradio/DAB på sin webbplats sverigesradio.se   PSR, som stödjer regeringens slutsatser om att inte gå vidare med DAB-radioförslaget, skriver att det också är uppenbart att det saknas stöd i den allmänna opinionen för att avveckla FM-radion. PSR ser en tydlig utveckling mot ökat radiolyssnande via Internet över hela världen, något som accentueras av snabba utvecklingen av smartphones.

Trots att SR ligger väl framme med utvecklingen av digitalradio på nätet med sin app SR Play och podradion fortsätter företaget att driva DAB-radiofrågan. PSR menar att SR inte förefaller att ta regeringens aktuella inställning till frågan på allvar liksom heller inte tar intryck av de mest kvalificerade delarna av remissopinionen liksom Riksrevisionens granskning.

SR:s text innehåller ett stort antal felaktigheter och vinklingar samt utelämnande av väsentliga fakta. Bl.a. att FM-nätet inte räcker till och att mobilt bredband inte skulle klara av kapacitetskraven för radiosändningar via nätet. Sådana påståenden har blivit tydligt avfärdade av flera remissinstanser. PSR betraktar den aktuella texten som en ren partsinlaga. SR:s styrelse bör ta bort eller omarbeta texten för att spegla verkligheten ifråga om digital radio på ett opartiskt och sakligt vis. Med brevet till styrelsen bifogas kommentarer till texten på 21 punkter.

PSR menar att detta innehåll inte kan publiceras i SR:s programverksamhet med de regler som gäller för opartiskhet och saklighet. Olyckligtvis gäller denna regel inte SR:s publiceringar på nätet. PSR anser att nuvarande text kan komma att skada förtroendet för SR, inte minst hos beslutsfattare och andra som har kunskaper och insyn i den tekniska och ekonomiska utvecklingen för radiomediet – även inom företaget.

PSR konstaterar att om SR inte vill förändra texten finns ingen möjlighet att vända sig till en från SR fristående instans som Granskningsnämnden Det är således helt upp till företaget att själv avgöra frågan.

Det är förvånande att Sveriges Radio fortfarande låter partiska och osakliga uppgifter om digitalradio få stor spridning via Internet. Även om man här inte är formellt bunden av de programregler om opartiskhet och saklighet som gäller i marksända programverksamheten har ju SR valt att följa dessa regler också vid publiceringar på nätet. Här har man gjort ett rejält undantag vilket visar att SR:s ledning inte tagit remissopinionen, Riksrevisionens granskning och regeringens beslut på allvar, säger Gunnar Bergvall ordförande i Public Servicerådet i en kommentar. Det finns inget som talar för att efter mer än tjugo års försök ge DAB en tredje chans i Sverige. Det vore därför klädsamt om Sveriges Radio nu värnar om sin trovärdighet och drar sig ur sitt engagemang för denna föråldrade teknik.

Bakgrund

Regeringen har i sin budgetproposition för 2016 den 21 september 2015 redovisat att den inte avser att gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om en övergång till digital marksänd radio. Regeringen har också i skrivelse till Riksdagen den 14 oktober 2015 konstaterat att Riksrevisionen i sin rapport Digitalradio – varför och för vem? bedömer i sina slutsatser att övergången till marksänd digitalradio är förknippad med betydande risker. De underlag som finns är enligt Riksrevisionen inte tillräckligt allsidiga och grundliga. Även om regeringen aviserar att man ska fortsatt bevaka digitalradioutvecklingen finns det idag inga planer på att staten ska fortsätta att utreda frågan.

Public servicerådet är en ideell förening med uppgift att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. PSR, som bildades 2011, är partipolitiskt obundet utan anknytning till myndigheter, public serviceföretagen, kommersiella radio- och tv-företag eller andra företag och intresseorganisationer. PSR har varit en av många aktörer som ifrågasatt förslaget att FM-nätet skall ersättas av ett helt nytt DAB-nät.

PSR anmälde 2014 SR till granskningsnämnden för ensidig bevakning och presentation av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktaprogram. I SR:s uppdrag ingår att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion.

SR provsände för första gången DAB 1991 och har sedan 1995 haft ambitionen att ersätta FM med DAB. Man har hela tiden haft sändningar i Stockholm och några andra städer även efter att regeringen 2005 för första gången sade nej till att stänga FM-nätet. Bakom DAB-tekniken ligger främst den till EBU nära knutna lobbyorganisationen WorldDAB.

Läs
Läs även