onsdag 16 september 2015

Regeringen besvarar Riksrevisionsrapport om DAB-radio

Tidigare regeringar har skött digitalradiofrågan bristfälligt
14 oktober överlämnas till Riksdagen regeringens yttrande angående Riksrevisionens rapport i april. Här måste kulturdepartementet kunna redovisa hur DAB-frågan har behandlats i regeringskansliet och i berörda myndigheter under alla år. Det är således myndighetsutövningen under främst tidigare regeringar, såväl borgerliga som socialdemokratiska, som kritiseras. Det enda beslut i frågan nuvarande regering har tagit sedan sitt tillträde för ett år sedan var att skicka ut utredningsförslaget på remiss.

Regeringen i somras beslöt att inte gå vidare med det aktuella utredningsförlaget och planera för en stängning av FM, men här var den överlag negativa remissopinionen avgörande, inte Riksrevisionens rapport.

I rapporten finns dock inget som kan glädja DAB-förespråkare. Riksrevisionen pekar bl.a. på att

Regeringens förberedelse av övergången har brister. Trots flera utredningar har regeringen inte förberett övergången till digitalradio tillräckligt allsidigt och grundligt. Regeringen har heller inte analyserat övergången till marksänd digitalradio ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv. Radiobranschens aktörer, som själva har starka intressen i att bevara marksänd radio, har i hög utsträckning fått definiera problembilden och utreda en möjlig övergång.

Ett tydligt lyssnarperspektiv saknas i analyserna. En risk med övergången till DAB+-radio är att regeringen inför en ny standard för radiolyssnande som varken är efterfrågad eller behövd av lyssnarna. 

Regeringens tekniska bedömningar har svagheter. Det finns en risk att de tekniska bedömningar som ligger till grund för planen om att släcka FM-nätet och gå över till marksänd digitalradio har överskattat den yttäckning DAB+ ger. Riksrevisionen anser att det, främst av beredskapsskäl, är viktigt att ha ett radionät som inte är beroende av internet eller mobilnäten. FM-nätet uppfyller de beredskapskrav som ställs – det är robust och når i princip alla invånare.

En övergång är troligen inte samhällsekonomiskt lönsam. Trots att regeringen har understrukit behovet av en resurseffektiv digitalisering av radion, finns det ingen samhällsekonomisk analys av övergången. 

Att överge FM-bandet och övergå till DAB+ innebär att regeringen lämnar ett frekvensutrymme som inte har någon alternativ användning och intecknar frekvensresurser som kan ha ett högt alternativt värde i framtiden. Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande risker med den planerade övergången. Det är tveksamt om digital marksänd radio svarar mot både dagens och framtidens krav på radion.

Läs även

Ladda ner Riksrevisionens rapport (pdf)