söndag 27 september 2015

DAB-radio utan stöd på centerstämman

Krav på en genomarbetat analys och en samhällsekonomisk försvarbar teknik.
Vid centerpartiets riksstämma i Falun hade två motioner lagts fram om att partiet ska vara emot en fortsatt satsning på DAB i Sverige och verka för att FM-nätet ska finnas kvar. Stämman gick dock på partistyrelsens mer avvaktande yttrande som bl.a. konstaterar att regeringen nu beslutat att inte gå över till digitalradio. Det finns stora oklarheter. Centern ställer också krav ifråga samhällsekonomi och bättre analys inför ett ev. byte från FM till DAB+. 

Här är partistyrelsens yttrande över de två motionerna:

Den nuvarande regeringen har beslutat att för närvarande inte gå över till digitalradio, DAB. Bakgrunden är att en övergång i dagsläget vore förenad med för stora oklarheter kring bland annat radions roll i svensk krisberedskap. Centerpartiet anser också att ett eventuellt byte av teknik kräver en mer genomarbetad analys för att ett välgrundat beslut ska kunna fattas. 

För Centerpartiet är inte det viktiga vilken teknik som används utan att den uppfyller ett antal centrala kriterier. Dessa är att vid en eventuell övergång till annan sändningsteknik än dagens FM är viktiga krav att den nya tekniken minst har samma yttäckning i hela landet som dagens FM, att säkerheten i systemet för radiosändning via broadcasting är säkrad, att de demokratiska aspekterna är säkrade oavsett vilket system för broadcasting som väljs samt att tekniken som används är samhällsekonomiskt försvarbar. 

Analys
I och med centerpartiets ställningstagande idag är har framtidsutsikterna för DAB+ försämrats ytterligare. Det finns idag få politiker i Riksdagen, i skilda partier, som inte delar centerpartiets syn på det föreslagna skiftet från FM till DAB-radio. Man har tagit intryck av den tunga remissopinionen mot Digitalradiosamordnarens DAB-förslag liksom Riksrevisionens negativa rapport.


Läs även