tisdag 8 april 2014

Riksrevisionen synar DAB-satsning

Sveriges Radio och Teracom ingår i undersökning
Riksrevisor Claes Norgren har beslutat att Riksrevisionen ska påbörja en förstudie om beredningen av regeringens beslut om marksänd digital ljudradio. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska om regering, myndigheter och statliga bolag har säkerställt att medborgarna får bästa möjliga radio för pengarna. 
Om projektet fullföljs kommer en granskningsrapport att presenteras i slutet av detta år. Då ska även digitalradiosamordnaren överlämna sin rapport till regeringen.  

I begreppet statliga bolag ingår här såväl Sveriges Radio som Teracom. Eftersom offentlighetsprincipen inte gäller bolag får medborgarna inte direkt insyn. Dock kan Riksrevisionen utöva insyn i och granska dessa bolag. 

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Bakgrund:

Under flera år har mycket kritik riktats mot den ensidiga satsningen på DAB-tekniken som av många experter anses vara för kostsam och komplicerad. Dessutom har motståndet mot idén att lägga ner FM-nätet visat sig kompakt bl.a. i svenska dagspressen.

Enligt Post- och telestyrelsen saknas redovisning av konsumentbehovet och PTS anser att FM-nätet med Internet som komplement räcker väl till för svensk radio. Public servicerådet har också uppmärksammat det faktum att det inte finns något formellt statligt beslut taget om att Sverige ska införa DAB+. Annan modernare teknik, exempelvis DRM+, har ännu inte prövats vare sig tekniskt eller ekonomiskt.